vrijdag 14 september 2012

Internationale Dag van de Democratie 2012: de burger centraal


Democratie werd in 2007 geproclameerd door de Verenigde Naties. Regeringen werden daarbij opgeroepen om nationale programma’s te ontwikkelen en uit te voeren voor het versterken van democratie in hun landen.

Democratieën worden niet in een dag geboren, noch gemaakt in een jaar, en verkiezingen alleen maken geen democratie, zegt VN secretaris generaal Ban Ki Moon.  Ze vereisen voortdurend en nauwgezet werken.
In zijn boodschap zegt hij verder “Mensen willen geen autoritaire Staat met een menselijk gezicht. Ze willen rechten en kansen binnen een democratisch systeem van rechtsstaat, een actief maatschappelijk middenveld en een ondernemende particuliere sector, ondersteund door efficiënte en verantwoordelijke overheidsinstellingen.” Voor een democratische toekomst  is bescherming van de rechten van minderheden en kwetsbaren belangrijk, maar ook de gelijkheid van vrouwen. Want, zegt hij, vrouwen hebben recht op waarachtig zeggenschap in bestuur en besluitvorming.

Burgerschap: thema 5e Democratiemaand Projekta
Het thema van de Internationale Democratiedag dit jaar is Democratie Educatie. Alle burgers van alle landen moeten hun rechten en hun verantwoordelijkheden begrijpen, wil er sprake zijn van duurzame democratische cultuur, zegt de VN voorman, die pleit voor invoering van democratie- educatieprogramma’s.
Dit thema sluit aan bij de vijfde editie van de Democratiemaand die Projekta in november organiseert, waarbij Burgerschap (Citizenship) centraal zal staan. Want  één factor die vaak over het hoofd wordt gezien als we praten over democratie is de rol van de burger zelf. De kwaliteit van onze democratie is ook afhankelijk van onszelf: de burgers. Democratie is onmogelijk als er geen betrokken, actieve burgers aan de basis daarvan staan.

Bij het begrip burgerschap (citizenship), denken we vaak alleen aan de legale status van personen in een land- maar democratisch burgerschap gaat over veel meer. Burgerschap gaat over hoe mensen samenkomen en samen handelen om de democratische cultuur te versterken en te behouden, en bijdragen aan een betere, rechtvaardigere samenleving. Het vereist dat burgers geïnformeerd worden, en zich laten informeren over de kwesties die ons zullen raken; en dat we samen betrokken zijn bij het zoeken naar oplossingen voor die kwesties.

Het grondidee van democratie is dat de gewone mensen een stem kunnen hebben in besluitvorming. Hoe die stem vorm wordt gegeven verschilt per land, en per type democratie. Maar geen enkele democratie kan zonder burgers die bewust, geïnformeerd en actief zijn. Actief burgerschap kan in vele vormen, van vrijwilligerswerk, deel zijn van een buurtvereniging , het actief deelnemen aan hoorzittingen van het decentralisatieprogramma (en volgen of de door de burgers gepresenteerde voorstellen inderdaad worden uitgevoerd) tot georganiseerd gezamenlijk stappen ondernemen om onze rechten, of die van andere mensen te beschermen. Want wij zijn ook zelf verantwoordelijk voor de garantie van onze rechten en vrijheden.


Essentiële elementen
In 2002 publiceerde de Mensenrechtencommissie van de VN een aantal essentiële elementen voor democratie, zoals respect voor de rechten en fundamentele vrijheden van mensen, vrijheid van vereniging, van meningsuiting en opinievorming; de uitoefening van macht in overeenstemming met de beginselen van de rechtsstaat; periodieke vrije, geheime en eerlijke verkiezingen met algemeen kiesrecht ; een pluralistisch stelsel van politieke partijen en organisaties, scheiding der machten en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, transparantie in en verantwoording van het openbaar bestuur en vrije en onafhankelijke media. Projekta nodigt u uit om op de Dag van de Democratie stil te staan bij de staat van deze democratische elementen in Suriname, en bij uw eigen bijdrage aan de beleving van democratie in ons land.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten