dinsdag 20 juni 2017

Zakelijk het regeringsbeleid volgen: eerste monitoringrapport BINI-Burgerinitiatief

Eén van de belangrijkste sociaal maatschappelijke initiatieven die we in ons land kunnen hebben, noemde DNA-Voorzitter Jennifer Simons het eerste Beleidsmonitoringrapport van BINI, het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur. Elke regering en elke oppositie zal rekening moeten houden met deze duidelijke en zakelijke manier van het beleid volgen, gaf ze aan.
Op donderdag 15 juni presenteerde BINI het conceptrapport aan genodigden van Ministeries, internationale organisaties, DNA-leden, ambassades, en andere stakeholders. Op vrijdag was de presentatie open voor publiek. Het Monitoringrapport wordt eind deze maand afgerond. Een ieder wordt uitgenodigd om informatie betreffende de opgenomen beleidsprioriteiten en regeringsvoornemens aan te dragen.

Vlak voor de verkiezingen van mei 2015 presenteerde BINI haar beleidsprioriteiten in het document “Voor Onze Toekomst”. De afgelopen periode is BINI de uitvoering nagegaan van diverse beleidsvoornemens die samenhangen met de prioriteiten gesteld in dat document. Regeringsvoornemens uit het Ontwikkelingsplan 2012-2016, de Regeringsverklaring, de begrotingen van Ministeries, en de Jaarredes van 2015 en 2016, of bekendgemaakt via de media zijn geïnventariseerd en vervolgens is bekeken wat daarvan is uitgevoerd.

De rapportage, gegroepeerd rond de thema’s waar BINI zich over buigt, beslaat globaal de periode vanaf het aantreden van deze Regering (juni 2015) tot december 2016. De thema’s die zijn gevolgd zijn Kinderrechten, Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, Rechten van Inheemse en Tribale Volken, Milieu, Gezondheidszorg, Onderwijs, Goed Bestuur, Sport en Jongeren, en Decent Work. Het rapport geeft uiteraard geen totaalbeeld van de uitvoering van alle Regeringsprogramma’s, maar wil een eerste aanzet zijn tot een traditie van transparantie en rekenschap. 
Het onderzoek bracht veel informatie aan het licht. Zo bleek dat de Regering in totaal 36 voornemens heeft aangegeven voor versterken van Goed Bestuur, Rechtsstaat en Mensenrechten, die direct verbonden zijn aan de prioriteiten van BINI. Hoewel er een aantal zaken zijn uitgevoerd, blijven belangrijke zaken zoals de wet Openbaarheid van Bestuur, nog altijd steken in beloftes. Ook milieuwetgeving komt nauwelijks van de grond, een lot dat ook onderwijswetten treft.

Van het voornemen om meer dialoog te voeren met maatschappelijke organisaties is ook weinig te merken. Een van de belangrijkste taken van een overheid is te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van welvaart – op dat vlak zijn er een aantal maatregelen genomen die de directe gevolgen van de financieel-economische crisis op de meest kwetsbaren zouden moeten verlichten. De keuze van maatregelen en de wijze van uitvoering zijn echter uitermate inefficiënt en corruptiegevoelig. 

De monitoring bracht veel beweging aan het licht, maar het zijn veelal losse, adhoc acties zonder dat er een groter idee of plan achter schuilt. Met andere woorden: er wordt wel gewerkt, maar van echt beleid is nauwelijks sprake.  
Een doorlopend thema blijft de zwakte van de Overheid. Ondanks alle investeringen in capaciteitsversterking blijft die niet in staat om haar taken naar behoren uit te voeren. De zwakte van de Overheid is een politieke keuze, volgens Projekta-directeur Sharda Ganga. Opeenvolgende regeringen hebben namelijk de efficiëntie en effectiviteit van de Overheid om haar taken uit te voeren, uitgehold door vriendjespolitiek en nepotisme. Door bij elke Regeringswisseling mensen van boven tot ver onder aan de hiërarchie te vervangen door partijgenoten en/of vrienden is het institutioneel geheugen kapot gemaakt. Kennis en kunde zijn allang geen vereiste meer voor een functie. Capaciteitsversterking binnen dit systeem is dan ook dweilen met de kraan open.

Een van de zwaktes van het Overheidsapparaat is de gebrekkige afstemming tussen diensten en afdelingen binnen ministeries en tussen ministeries. Hierdoor is het onmogelijk om adequaat te reageren op complexe vraagstukken, zoals armoede. Complexe problemen vragen om geïntegreerde oplossingen.

BINI wil uiteindelijk in staat zijn om de impact van, en investeringen in beleidsmaatregelen te kunnen traceren en monitoren. Dat is momenteel onmogelijk. De wijze waarop ‘s landsbegrotingen worden gemaakt is onoverzichtelijk en vaak nauwelijks te koppelen aan de uitvoering van beleid. Daarnaast is een groot obstakel het niet beschikbaar zijn van gegevens, of terughoudendheid van afdelingen en directoraten om informatie te verstrekken dat niet loopt via de Minister.
Er is geen traditie van monitoring en rapportage op activiteiten- en groter niveau, waardoor resultaten van acties niet te achterhalen zijn, en er ook geen uitspraak kan worden gedaan over de doelmatigheid van bestedingen en de effectiviteit van acties.  “Natuurlijk is de Wet Openbaarheid van Bestuur voor BINI een grote prioriteit”, zegt Ganga, “maar wat valt er aan informatie op te vragen als die informatie er simpelweg niet is?”.

Het Monitoringrapport is nog in concept. Klik hier om de Monitoringmatrices te downloaden. Lees de instructies op de eerste pagina. U kunt tot en met vrijdag 23 juni aanvullende informatie naar ons mailen.

woensdag 7 juni 2017

Beleidsmonitoring: wat is beloofd en wat is echt gedaan?

Vlak voor de verkiezingen van mei 2015 presenteerde het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (afgekort: BINI) haar beleidsprioriteiten in het document “Voor Onze Toekomst". De afgelopen periode hebben wij gekeken naar welke van onze prioriteiten door de Regering en de Overheid zijn meegenomen in hun plannen en wat daarvan in uitvoering is, of reeds is uitgevoerd. Daarnaast keken wij ook naar de uitvoering van diverse beleidsvoornemens (verbonden aan onze thema’s) die de Regering kenbaar maakte in o.a. het Ontwikkelingsplan 2012-2016, de Regeringsverklaring, de begrotingen van Ministeries, en de Jaarredes van 2015 en 2016, of via de media.

De rapportage, gegroepeerd rond de thema’s waar BINI zich over buigt, beslaat globaal de periode vanaf het aantreden van deze Regering (augustus 2015) tot december 2016. De thema’s die wij hebben gevolgd zijn Kinderrechten, Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, Rechten van Inheemse en Tribale Volken, Milieu, Gezondheidszorg, Onderwijs, Goed Bestuur, Sport en Jongeren, en Decent Work. Het rapport geeft uiteraard geen totaalbeeld van de uitvoering van alle Regeringsprogramma’s, maar wij willen hiermee een aanzet geven tot een traditie van transparantie en rekenschap. Wij hopen u te mogen verwelkomen bij de presentatie van het eerste  BINI- Beleidsmonitoringrapport

Datum:            Vrijdag 16 juni
Tijd:                 19.00-21.00 uur (inloop 18.30 uur)
Plaats:             Courtyard by Marriott, Palm AB
Let op: Er zijn een beperkt aantal plaatsen. De toegang is gratis, maar registratie vooraf is verplicht. U kunt zich aanmelden tot donderdag 15 juni, via de telefoonnummers 439924/ 439925 of per mail op projekta@sr.net.

Klik hier voor de brochure met hoofdpunten "Voor Onze Toekomst"
Klik hier voor het volledige document "Voor Onze Toekomst"

Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) is een collectief van maatschappelijke organisaties en individuele burgers die een rechtvaardige maatschappij voorstaan, waarin de mens en menselijke waardigheid centraal staan, en de beleving en waarborging van de rechten van alle burgers het uitgangaspunt is voor het handelen van de Regering, het Bedrijfsleven, en de Civil Society zelf. Aan het Burgerinitiatief neemt een groot aantal maatschappelijke organisaties en individuele burgers deel, die allen jarenlange expertise bezitten op hun werkgebied zoals Projekta, VES (Vereniging van Economisten in Suriname), VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven), VIDS (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname), Tropenbos International Suriname, Green Heritage Fund Suriname (GHFS), Stg Projekten Christelijk Onderwijs Suriname, Stg Onderwijs EBGS, Stg Ultimate Purpose, Women’s Rights Centre, Vrouwen Parlement Forum, LGBT Platform Suriname, Stas International, Global Shapers Paramaribo, Universiteitsinstituut Kinderrechten (UK), Foundation for Human Development, WWF Suriname, Bureau voor de Dienstverlening van NGO’s, Nationale Vrouwenbeweging, Monique Essed-Fernandes, Antoon Grunberg, Fenna Walhain, Hans Lim A Po, Aroen Gangaram Panday, Camille Essed, en Nancy del Prado.
De thematische werkgroepen van BINI zijn: Democratie, Goed Bestuur en Rechtsstaat; Milieu; Financieel-Economische en Monetaire Ontwikkeling; Kinderrechten; Gender; Rechten van Inheemsen en Tribale Volkeren; Fatsoenlijk Werk; Onderwijs; LGBT rechten, Gezondheid; Sport en Jongeren; en Ruimtelijke Ordening.

vrijdag 26 mei 2017

Training PCM in Marowijne van start

Regen en wind trotseerden 26 deelnemers om op zaterdag 20 mei aanwezig te kunnen zijn tijdens de eerste dag van een door PROJEKTA verzorgde Project Cycle Management (PCM) training. Deze vierdaagse training wordt gehouden in Moengo en is bedoeld om de capaciteit van organisaties in Marowijne te versterken op het gebied van projectschrijven en 
-management.

Van Galibi tot Tamarin: uit heel Marowijne meldden zich organisaties aan voor deze training. In totaal ontving PROJEKTA 42 aanmeldingen, waarvan er 32 personen van 22 organisaties zijn geselecteerd. Bij de selectie gaf met name het themagebied de doorslag. De internationale ALCOA Foundation, welke dit programma financiert, focust namelijk op educatie, milieu en gemeenschapsontwikkeling. Helaas moesten een paar mensen van deze selectie voor deze eerste trainingsdag toch afhaken vanwege het slechte weer en onbegaanbare wegen, of door een oogvirusinfectie.

Feest
Aan het begin van de training vroeg de trainer wie er ervaring heeft met het werken aan een project. Drie handen gingen de lucht in. Dit leek ons zo weinig. Toen we de vergelijking maakten met het organiseren van een verjaardagsfeest of een voetbaltoernooi, waren er al veel meer mensen die bevestigend reageerden. Het organiseren van een feest of toernooi is namelijk ook een project: je moet een datum en tijdstip prikken, nadenken over wie je uitnodigt en op welke locatie je het wilt organiseren. Met andere woorden, je moet dus plannen. Ook heb je een budget, dus je zult een begroting moeten maken. Nadien praat je met anderen over hoe alles is verlopen, wat een succes was en waar er dingen fout gingen, wie je een volgende keer wel en ook wie je ook zeker niet weer zult uitnodigen. Kortom, van een evaluatie is er ook sprake.
Zo zie je dat er veel overlap is tussen een feest of toernooi organiseren en projectmanagement.
Deze uitleg was voor de meeste mensen echt een eyeopener. Een deelnemer gaf aan dat zijn manier van kijken naar projecten nu helemaal veranderd is. Iemand anders zei nu minder op te zien tegen het starten van een project: “Het idee alleen hebben om een project te schrijven leek zo moeilijk maar vandaag heb ik geleerd dat het simpel kan. Ik heb de skills geleerd.”

Waarom?
Verschillende basiselementen van PCM kwamen tijdens deze eerste trainingsdag aan bod, waaronder het maken van een root-cause analyse, de zogenaamde probleemboom. “Dat je steeds door moet blijven vragen “waarom?” totdat je het probleem ontdekt hebt.” In groepen werkten zij een probleem uit, zoals hangjongeren of wateroverlast, waarbij door steeds door te vragen de deelnemers bij de werkelijke oorzaak van het probleem probeerden te komen. Deze analyse helpt bij het overzichtelijk maken van het probleem. Op deze manier wordt het veel duidelijker wat mogelijke oplossingen zijn en aan welk deel van de oplossing jij met jouw organisatie kunt bijdragen.

Samenwerking
Ook het belang van netwerken en samenwerking om je doel te bereiken is goed tot de deelnemers doorgedrongen. De interactie en samenwerking tijdens de training zelf werd door de aanwezigen erg gewaardeerd. Ze wisselden ervaringen uit en inspireerden elkaar. Iemand gaf aan deze eerste trainingsdag te verlaten met veel nieuwe ideeën voor projecten.
Dat er veel voorbeelden uit de praktijk werden gegeven, vonden de deelnemers erg leerrijk. Iemand gaf aan dat hij vanaf nu weet dat hij rekening moet houden met de specifieke voorwaarden die donoren stellen. Om hierop in te haken zal PROJEKTA de laatste trainingsdag twee korte inhoudelijke modules verzorgen, over gender en over duurzame ontwikkeling. Dit zijn namelijk thema’s waar, met name internationaal, veel waarde aan wordt gehecht.

De deelnemers zeiden uit te kijken naar de tweede trainingsdag aanstaande zaterdag, ook al zal dan het beruchte onderdeel ‘begroting’ aan de orde komen.

Achtergrond capaciteitsversterkings-programma
PROJEKTA kan deze training kosteloos aanbieden dankzij een fonds van de internationale ALCOA Foundation. Zij ontvingen voordien namelijk vaak projectvoorstellen die niet aan de voorwaarden van de ALCOA Foundation voldeden, waardoor organisaties en gemeenschappen in de gebieden waar Suralco werkte, vaak onvoldoende gebruik konden maken van de mogelijkheid om projecten financieel te laten ondersteunen. PROJEKTA is vanwege haar ruime kennis en ervaring met het werken met gemeenschapsorganisaties en het uitvoeren van soortgelijke programma’s, door de ALCOA Foundation gevraagd om organisaties te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en - rapportage voor projecten die bij diverse donoren zouden kunnen worden ingediend.

Lees via de volgende links meer over het capaciteitsversterkingsprogramma van PROJEKTA: 
-          Langatabiki: hier zijn we

donderdag 25 mei 2017

Suriname toegelaten als EITI-kandidaat

Op 24 mei 2017, heeft de internationale Board van de EITI de aanvraag van Suriname als kandidaat-land goedgekeurd. Suriname wordt daarmee de 53e land van de wereld die zich aansluit bij dit initiatief.

De Suriname EITI (SEITI) moet bijdragen aan meer transparantie over en goed bestuur van natuurlijke hulpbronnen zoals goud, aardolie en bauxiet. Namens Suriname woonde minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen de Board meeting bij. Hij gaf daar aan dat het de SEITI een instrument is voor het bouwen van nationaal consensus over het benutten van natuurlijke hulpbronnen voor ontwikkeling van de samenleving.

Het officieel bericht van de goedkeuring vindt u hier, en de Suriname EITI webpage met alle ondersteunende documenten over de aanvraag is hier.

Namens het maatschappelijk middenveld zijn zes personen lid van de Multistakeholdergroep, die de SEITI voorbereidt en bestuurt.

vrijdag 12 mei 2017

Workshop 'Omgaan met Ongewenst Gedrag bij Jongeren'Omgaan met jongeren die ongewenst gedrag vertonen is niet alleen een zorgpunt voor de school of de ouders van het kind. Teamleiders of coaches van buurt-, sport en/of culturele organisaties krijgen vaker hiermee te maken. Wat doe je als teamleider of coach met kinderen die ongewenste en voor hun nadelig gedrag vertonen? 


Projekta organiseert in samenwerking met Stichting Rumas een workshop in het omgaan met ongewenst gedrag bij jongeren. 
Tijdens de workshop zal Rumas de coaches en trainers praktische tools aanreiken in het effectief omgaan met agressie en woedeaanvallen van pupillen en het omgaan met pupillen die op een negatieve manier de aandacht van de coach of trainer vragen. Ook alcohol- en drug gebruik onder pupillen en het effectief communiceren met ouders van pupillen die ongewenst gedrag vertonen, zullen tijdens de workshop aan de orde komen.

Wie mogen meedoen?
Personen die jongeren begeleiden of coachen binnen buurt-, sport- 
en/of culturele organisaties.

Waar en wanneer is de workshop? 
Zaterdag 27 mei en zondag 28 mei 2017
Locatie: Asewa Otono, Prinsessestraat #46 

Wat kost het?
Het totaalpakket kost SRD 75,- per persoon, of SRD 100,- voor 2 personen.
(Max. 2 personen per organisatie, inclusief digitale hand-outs en consumptie)

Interesse voor deelname? 
Aanmelden voor de training geschiedt door het invullen van het registratieformulier.  
Click hier voor de link naar het formulier.   

De aanmelding sluit op maandag 22 mei 2017.  

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Aanmeldingen zullen gescreend worden op basis van de bovengenoemde criteria voor deelname.
Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, dan zal er een selectie plaatsvinden.

Voor meer informatie:
projekta@sr.net; tel: 439924/ 439925


vrijdag 21 april 2017

VN-lidlanden maken afspraken over de economische versterking van vrouwen


Wereldwijd is de arbeidsmarkt aan verandering onderhevig en de economische empowerment van vrouwen vraagt nog altijd om extra aandacht. Graag delen wij bij deze de analyse en overeengekomen conclusies van de in maart 2017 gehouden 61e sessie van de Commission on the Status of Women (CSW61), dat als thema had 'Women's Economic Empowerment in the Changing World of Work'.
Klik hier voor het pdf-document.

zaterdag 15 april 2017

Stapvoets, binnen de tijd en het budget

“Vroeger hield ik ervan om gewoon te leven, ik ga nu alles stapvoets uitzetten” was de reactie van Eliah Alepa (Jongerenvereniging Para), een jongeman van een jaar of twintig, toen aan het eind van de training ‘Project Cycle Management’ werd gevraagd wat het belangrijkste was dat de deelnemers zouden meenemen uit de training.

Projekta verzorgde in Para gedurende maart en april 2017 deze training voor NGO’s, gemeenschapsorganisaties, en andere non-profit organisaties die een project willen uitvoeren op het gebied van gemeenschapsontwikkeling, gezondheidszorg, milieu of onderwijs. 

De training was erop gericht om inzicht te verruimen in het identificeren van problemen, het analyseren van hun oorzaken en gevolgen, het bepalen van een strategie, het uitzetten daarvan in activiteiten, en die te begroten. Er is verder aandacht besteed aan het beheren van het project. Hoe meet je als de projectdoelen worden behaald met de middelen die daarvoor zijn aangevraagd en binnen de tijd dat je in je aanvraag hebt aangegeven? Welke monitoringstools kan je het beste inzetten? Afhankelijk van de
informatie die je regelmatig verzamelt, kun je namelijk niet alleen het verloop van het project sturen maar ook gericht rapporteren aan het eind. Activiteitenrapportages, monitoringsschema's, schriftelijke evaluatieformulieren, enquêtes, observatieverslagen waren enkele van de monitoringstools die zijn behandeld. Ook het beheren van die informatie kwam aan de orde.Aan deze training hebben deelgenomen de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS), het Jongerenbestuur Witsanti, Stichting Beheer te Goed en Plantage Onoribo, Double Positive foundation, Stichting Pali-Wanita, Jongerenvereniging Para, het dorpsbestuur van Matta, het Ondernemersplatform Para, Stichting WitSanti Educatief Centrum, het Commissariaat van Para en, en Stichting Jeugdwerk Zanderij en omgeving. 

Kapitein Michel Karwafodi van Matta gaf aan dat deze training direct toepasbaar was. ‘’De Para Sportvereniging stelt bepaalde eisen; ik ben opnieuw door al die stukken gegaan, en ik denk dat de informatie die je hier krijgt wel bijdraagt”. 

Melissa Ranoeredjo–Wongsodikromo van Stichting Pali-Wanita zei: “Voordat je wilt beginnen met een project, moet binnen de organisatie zaken ook goed geregeld zijn en je moet vooral al je vooroordelen weggooien.”

De trainer Sharda Ganga besteedde speciale aandacht aan het belang van uitwerken van interne processen en de interne communicatie gedurende het project. Voor je begint moet je onder andere afspreken hoe, waarover en wanneer je elkaar op de hoogte gaat houden. Deelnemers deelden vervolgens enkele problemen en obstakels die zij hebben ervaren met interne communicatie, zoals slecht luisteren en afstemmen met elkaar, er vanuit gaan dat de persoon weet wat je bedoelt, , niet begrijpen en niet vragen, niet openstaan voor kritiek, uitstel om zaken door te geven, het hebben van een dubbele agenda, en een onduidelijke of ontbrekende taakverdeling.
Ganga gaf aan dat dit niet veel verschilde van wat er wereldwijd misgaat als het gaat om interne communicatie. De gevolgen van gebrekkige communicatie moeten niet onderschat worden. 


Duurzame ontwikkeling en milieu

Om de deelnemers te prikkelen ook milieuvraagstukken aan te pakken en die in een groter kader te plaatsten heeft Projekta de Global Shapers Paramaribo vanuit hun samenwerking binnen het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur gevraagd om een korte inleiding te houden over duurzame ontwikkeling en milieu.

Lisa Best van de Global Shapers Paramaribo benadrukte ondermeer dat het natuurlijk systeem zich tot zekere mate kan herstellen, maar als de druk die wij als mens erop leggen te groot wordt, wij niet weten wat er zal gebeuren, waardoor wij uit voorzorg op een verantwoordelijke wijze moeten omgaan met de natuur.

De deelnemers gaven aan dat het verwerken van vuil tot een van de voornaamste milieuproblemen van Para behoort. Van petflessen tot autobanden worden verbrand. Ook zijn zij zich ervan bewust dat de waterbronnen van Suriname in Para liggen en ze die moeten beschermen. Een concrete vraag was daarom ook hoe zij systematisch aandacht kunnen vragen voor problemen die een gevaar vormen voor die bronnen en de mensen die daarmee in aanraking komen.

Naast de sessie over duurzame ontwikkeling en milieu hield Sharda Ganga van Projekta ook een korte inleiding over Gender. Gedurende deze sessie kregen de deelnemers inzicht in het verschil tussen sexe en gender, de verschillende genderrollen, de waarde die wij hieraan hechten en de wijze waarop het doorwerkt in wat wij denken dat vrouwen en mannen kunnen en moeten, in wie toegang heeft tot controle over belangrijke bronnen zoals tijd, geld, kennis, materiaal etc. Deelnemers kregen tenslotte handvatten mee hoe deze kennis mee te nemen in het ontwerpen en beheren van projecten.


Achtergrond capaciteitsversterkingsprogramma

PROJEKTA kan deze training kosteloos aanbieden dankzij een fonds van de internationale ALCOA Foundation. Zij ontvingen voordien namelijk vaak projectvoorstellen die niet aan de voorwaarden van de ALCOA Foundation voldeden, waardoor organisaties en gemeenschappen in de gebieden waar Suralco werkte, vaak onvoldoende gebruik konden maken van de mogelijkheid om projecten financieel te laten ondersteunen. PROJEKTA is vanwege haar ruime kennis en ervaring met het werken met gemeenschapsorganisaties en het uitvoeren van soortgelijke programma’s, door de ALCOA Foundation gevraagd om organisaties te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en - rapportage voor projecten die bij diverse donoren zouden kunnen worden ingediend.

Lees via de volgende links meer over het capaciteitsversterkingsprogramma van PROJEKTA:
-          Langatabiki: hier zijn we
      -         Training PCM in Marowijne van start

donderdag 6 april 2017

Suriname vraagt in raptempo EITI-kandidaatschap aan

PROJEKTA zet zich vanaf 2010 in voor meer bewustwording over de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI),  een wereldwijd initiatief voor transparantie in de zogeheten ‘extractive industries’, zoals mijnbouw, oliewinning en aardgaswinning.
Hierover berichtten wij al in de State of our Democracy nieuwsbrief van 2011 en 2015. Het EITI-proces in Suriname kreeg namelijk vaart vanaf Democratiemaand 2015, toen  PROJEKTA een lezing over de EITI organiseerde, in samenwerking met Trinidadiaanse partners de University of the West Indies (UWI) en de TTEITI. Tijdens die lezing toonde Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zich een uitgesproken en ondubbelzinnige voorstander van de invoering van de EITI in Suriname, waarbij hij de rol van PROJEKTA en het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur benadrukte als belangrijke partners in dit proces. “Ik zal alles in mijn macht doen om EITI te realiseren in Suriname”, verklaarde hij ferm.

Na de verklaring bleven PROJEKTA, het Burgerinitiatief, enkele bedrijven en het Ministerie in constant contact. Namens PROJEKTA deed Adit Moensi in maart 2016 mee aan de Internationale EITI Conference. Tevens zat PROJEKTA in de Stuurgroep ter voorbereiding van een groots nationaal EITI symposium, dat plaatsvond op 29 april vorig jaar. Op het symposium bracht de Minister van NH nogmaals een statement van committering aan het EITI-proces uit, ditmaal formeel namens de Regering. Dit is namelijk de eerste vereiste voor het kunnen aanvragen van de kandidaat-status van Suriname.

In de maanden erna bleven PROJEKTA en het Burgerinitiatief zich inzetten om aan de overige vereisten te voldoen: het samenstellen van een multistakeholder groep en het opstellen en goedkeuren van een werkplan voor de EITI-implementatie in Suriname.  Projekta is ook deel van de Suriname EITI Multistakeholder Groep, samen met andere civil society vertegenwoordigers van de Staatsolie Werknemers Organisatie, Green Heritage Fund Suriname, de Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS), de Federatie van Saramaccaanse Gezagsdragers en de Federatie van de 12 Lo’s der Okanisi.

Na de voorbereidende stappen te hebben voltooid, kon Suriname in maart dit jaar officieel de aanvraag voor ‘candidate’ status indienen bij het Internationaal EITI Secretariaat. De verwachting is dat deze nog in de eerste helft van 2017 zal worden goedgekeurd door de EITI International Board, een lichaam van 21 personen van verschillende EITI-lidlanden, ondersteunende landen, maatschappelijke organisaties, bedrijven, en financiële instellingen. Met de (verwachte) goedkeuring zal Suriname met een tijdsduur van ongeveer een jaar bovengemiddeld snel het proces hebben doorlopen. Gemiddeld doen landen er 2.8 jaar over tussen het moment van formele committering, en het verkrijgen van de kandidaat status.

Nu dat Suriname officieel de aanvraag heeft ingediend, is er op de website van de EITI ook een page aangemaakt voor Suriname, waar alle documentatie over het proces in Suriname openbaar toegankelijk is.


(NB: de kaart van Suriname is nog verkeerd afgebeeld op de page; hieraan wordt gewerkt)

donderdag 30 maart 2017

Basistraining Evenementen Organiseren

Culturele en sportactiviteiten dragen bij aan het vormen van assertieve, pro-actieve en creatieve burgers. Buurt-, sport– en cultuurorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol, o.a. door evenementen te organiseren waarbij jongeren kennis kunnen maken met verschillende sport– en cultuuronderdelen.

Wij bieden daarom aan organisaties een basistraining in evenementen organiseren: de planning, uitwerking, uitvoering en rapportage. De kennis uit de training kan worden toegepast bij het voorbereiden, beheren en afronden van activiteiten zoals toernooien, danslessen, theatervoorstellingen, meetings of teambuildingsactiviteiten.
In dit proces spelen o.a. budgetteren, het vastleggen van een tijdlijn, het maken van draaiboeken, en het selecteren en reserveren van locaties, voeding, transport, sprekers, en materiaal een grote rol.

Wie mogen meedoen?
Personen verbonden aan buurt-, sport en/of culturele organisaties die binnenkort een evenement voor hun doelgroep willen organiseren.

Waar en wanneer is het? 
Zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017, van  9.30u – 16.00u
Locatie:  Asewa Otono, Prinsessestraat #46

Wat kost het?
Het totaalpakket kost SRD 75,- per persoon, of SRD 100,- voor 2 personen
(Max. 2 personen per organisatie, inclusief digitale hand-outs en consumptie)

Interesse voor deelname? 
Klik hier voor de link naar het registratieformulier.

De aanmelding sluit op donderdag 20 april 2017.  
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Als er meer aanmeldingen zijn dan we kunnen accommoderen, dan zal er een selectie plaatsvinden.

Voor meer informatie: projekta@sr.net; tel:  439924/ 439925 


dinsdag 7 maart 2017

Planmatig werken als organisatiecultuur

Op zaterdag 4 en zondag 5 maart heeft Projekta de training Projectplan Maken (plan van aanpak) verzorgd. Deze training is onderdeel van het Actieve Burgers door Cultuur en Sport Programma (ABCS).  

Een overweldigend aantal aanmeldingen voor de training heeft erin geresulteerd dat Projekta genoodzaakt was de geselecteerde deelnemers in 2 groepen op te splitsen. Het afgelopen weekend heeft de eerste groep de training gevolgd. De eerste eenendertig personen die deelgenomen hebben aan de training komen uit de volgende organisaties: Sport Talent Nickerie, Naks Wan Rutu (NAWARU), Sangh Parivar Suriname (SPS), ABSO/STIWEWA, Schaakvereniging Moengo, Surinaamse Tafeltennis Bond, Surinaamse Zaalvoetbal Bond (SZVB), Duniyaboys, Sportorganisatie Jong Aurora, Suriname Heritage Group, SCSV Sewa. 

Deelnemers van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken, de Federatie Twaalf Lo's der Aucaners  en de Huiselijk Geweld Ambassadeurs verbonden aan de Anton De Kom Universiteit van Suriname zijn als belangrijke partners ook geselecteerd voor deelname aan de training, hoewel zij geen sport-, cultuur- of buurtorganisatie zijn. Hun werk heeft echter veel raakvlakken met het doel van het ABCS programma.

De training was gefocust rond de verschillende processen om te komen tot een plan van aanpak. Het creëren van draagvlak voor ideeën, het analyseren van een probleem, en het planmatig doordenken van alle stappen van een project zijn enkele van de onderwerpen die in het weekend aan de orde zijn geweest.  In het vervolgbericht over de training, gaan wij nader in op de inhoud. Zo blijft het volgen van de training ook voor de tweede groep interessant. 

De meeste deelnemers hebben aangegeven door de training nog beter het belang van het stapsgewijs uitwerken van activiteiten in te zien. Ook de nodige aandacht voor interne communicatie-processen bij een plan van aanpak hebben de deelnemers als waardevolle informatie ervaren. 

“Als je gaat starten met een activiteit, ga er vanuit dat niemand iets weet, dus schrijf alles op”, was de belangrijkste les die Tamyra van der Leuv van NAWARU meeneemt uit de training. 

“Het meest belangrijke voor mij is dat je in de gaten houdt dat je grotere activiteiten moet opsplitsen in delen, de nadruk op communicatie vond ik ook belangrijk, het helpt binnen de sportorganisatie, maar is ook nodig in m’n werk” gaf Dion Benjamin van Sportorganisatie Jong Aurora aan. 

Projekta hoopt met deze training de deelnemers tools aangereikt te hebben voor het opgang zetten van processen die het planmatig werken binnen de verschillende organisaties verheffen tot organisatiecultuur.  Wij kijken vol enthousiasme uit naar de tweede groep participanten.  
Het ABCS programma is een partnerschap tussen Projekta, De Nederlandse Ambassade in Suriname en de International Sports Alliance (ISA). 

maandag 27 februari 2017

Statistieken en de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2016

PROJEKTA, met bijdragen van het ABS

Het thema van de vorige Internationale Dag van de Democratie (15 september 2016) was: “Democracy and the 2030 Agenda for Sustainable Development”. Hier is de nadruk dus gelegd op de rol van de SDG’s (letterlijk: Duurzame Ontwikkelingsdoelen) bij het beleven van de democratie. In het bijzonder Doel 16: ‘Promote just, peaceful and inclusive societies’ (het bevorderen van rechtvaardige, vredige en inclusieve samenlevingen) benadrukt inclusieve en participatieve gemeenschappen en instituten. De oud-Secretaris-Generaal van de VN, Ban Ki-Moon, zei dat de implementatie van de doelen gesteund moet worden door een sterke en actieve civil society die de belangen van gemarginaliseerde groepen meeneemt.

Uitdagingen voor het ABS
Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is één van de instituten die in Suriname het realiseren van de SDG’s ondersteunt, door systematisch informatie te verzamelen en rapporten uit te brengen. Tijdens de Democratiemaand 2015, georganiseerd door Projekta en het Burgerinitiatief, gaf het ABS in een presentatie aan dat er diverse obstakels zijn voor het vervullen van deze rol: de beschikbaarheid van een baseline voor het maken van schattingen en meten van progressie, en het ontbreken van een nationaal gedragen definitie van armoede en wijze van berekening van de armoedegrens.

Hoewel burgers een belangrijke bron van informatie zijn, is gebleken dat veel huishoudens en bedrijven tot nu toe bang zijn om informatie over hun inkomsten door te geven. De angst dat het ABS deze informatie doorgeeft aan de Belastingendienst is nog steeds aanwezig. De bedrijven geven wel antwoord op de meeste vragen bij onderzoeken, maar niet op vragen over hun inkomsten.

Naast informatie van burgers en bedrijven, is ook data die aanwezig zijn bij de overheid, bedrijfsleven en NGO’s van belang voor ABS. Voor een aantal van de SDG-indicatoren is het ABS afhankelijk van administratieve gegevens van verschillende ministeries en instanties. Voorbeelden van administratieve data zijn de geboortes, sterftes en huwelijken die worden geregistreerd bij Centraal Bureau voor Burgerzaken. De overheid stelt de informatie beschikbaar aan het ABS, maar vaak zijn de data niet digitaal verwerkt (alleen hard copy beschikbaar) of beschikt een ministerie of instantie niet over een data-unit die verantwoordelijk is voor het updaten van informatie. Hetzelfde geldt voor de NGO’s die bijvoorbeeld informatie (kunnen) aanleveren over vrouwen- en kindermishandeling of over projecten in het binnenland.

Naast de cijfermatige gegevens die nodig zijn voor het kunnen uitrekenen van de SDG-indicatoren, zijn de gegevens over het beleid dat uitgevoerd wordt even belangrijk. Alleen dan kan er bepaald worden of ons land een doel wel of niet heeft gehaald.

De uitdagingen aangaan
Op 1 juni 2016 installeerde de Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) de ‘Nationale Commissie Vaststelling Armoedegrens’ (NCVA). In de NCVA zitten vertegenwoordigers van het ABS, het Institute For Graduate Studies and Research (IGSR) en het Planbureau. Dhr. Jerrel Renfrum (waarnemend directeur van SoZaVo) is de voorzitter. In de laatste zes maanden van 2016 is er hard gewerkt aan methodes voor het bepalen van de armoedegrens. Het ABS heeft bijgedragen aan methoden voor het bepalen van de inkomensarmoede, het IGSR heeft gekeken naar Multidimensionele Armoede, terwijl het Planbureau en SoZaVo hebben gekeken naar het beleid. Het Rapport van de Commissie moet worden afgerond en ingediend bij de Sociaal Economische Raad (SER) en het Parlement ter advies en goedkeuring.

Startpunt voor de SDG-dataverzameling zijn de gegevens van de zesde Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), een onderzoek uitgevoerd door SoZaVo in samenwerking met het Kinderfonds van de VN (Unicef). Het MICS-onderzoek zal informatie verzamelen over onder andere onderwijs, kinderarbeid, water en sanitair, de staat van de woonomgeving en de reproductieve gezondheid van vrouwen, mannen en kinderen.
Er is helaas onvoldoende informatie beschikbaar over de nieuwe SDG-indicatoren, vooral de milieugerelateerde indicatoren. Het ABS verwacht ook niet dat de nodige onderzoeken hiervoor op kort termijn uitgevoerd zullen kunnen worden, vanwege een gebrek aan financiële middelen bij de overheid. Om dit op te vangen, heeft het ABS tijdens de laatstgehouden Milieustatistieken Workshop van 27 juli 2016 de SDG-indicators gedeeld met stakeholders die milieudata aanleveren aan het ABS voor hun Milieustatistieken publicatie.

Om de uitdaging van het verzamelen van informatie van de overheid aan te gaan, pleit het ABS voor het instellen van een zogeheten SDG-commissie om informatie te verzamelen over beleidsprogramma’s van de overheidinstanties. De commissie zou de werkwijze kunnen volgen van de MDG-commissie van 2014. Daarbinnen waren er twee focal points per ministerie, en werd informatie over beleidsprogramma’s per ministerie gedeeld en eventueel verzameld. De Commissie analyseerde ook de voor- en nadelen van bepaalde programma’s, bracht uitdagingen in kaart, en brainstormde over oplossingen. Aan de hand van dit systeem is het Nationaal MDG Rapport van 2014 samen met het  National Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (NIMOS), het Ministerie van Buitenlandse zaken (BUZA) en het Planbureau geschreven. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de verantwoordelijke instantie om deze commissie weer te installeren.

Informatie, democratie en ontwikkeling
Indien informatie niet op een adequate wijze wordt verzameld en opgeslagen, met een duidelijk doel voor ogen, glipt het als los zand door onze vingers. Als het doel is ‘goede kwaliteit onderwijs voor een ieder’, dan moet informatie worden vastgelegd over o.a. inschrijvingen, afschrijvingen, mutaties, overgangspercentages, keuze van vervolgonderwijs en de gehanteerde procedures. Ook is het belangrijk om te weten hoeveel middelen zijn ingezet. Op basis hiervan kan de overheid haar beleid aanscherpen.

Adequate informatiesystemen stellen overheid, bedrijven en burgers in staat om na te gaan als gestelde ontwikkelings- en beleidsdoelen haalbaar zijn, of middelen effectief en efficiënt zijn ingezet en of het gewenst resultaat wordt bereikt.

Goede en toegankelijke informatiesystemen vergroten ook het vertrouwen in bedrijven, NGO’s en de overheid. Door geen informatie te delen uit vrees wordt een cultuur van wantrouwen in stand gehouden. Dit verzwakt de instituten die de ontwikkelingen van het land moeten uitzetten en monitoren.

In november 2016 organiseerde Projekta in samenwerking met het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) voor de 9e keer de Democratiemaand. Deze editie was gericht op het bevorderen van kritisch democratisch burgerschap, onder het motto: ‘Kritische Burgers: Rechten en Verantwoordelijkheden’.
Net als voorgaande jaren heeft Projekta openbare activiteiten georganiseerd om een breed publiek te informeren over diverse democratische onderwerpen; dit keer middels een serie mini-seminars en mini-masterclasses met als kernthema’s: mensenrechten, financieel-economisch beleid en goed bestuur.
Sinds 2009 brengt Projekta aan het slot van de Democratiemaand ook de State of our Democracy-nieuwsbrief uit. Vanwege organisatorische omstandigheden is de publicatie van de nieuwsbrief niet gerealiseerd tijdens de Democratiemaand. De inhoud van de nieuwsbrief vinden wij echter te belangrijk om niet te delen met het publiek. Daarom publiceren wij de artikelen uit de nieuwsbrief alsnog. 

vrijdag 24 februari 2017

Wordt 2017 het jaar van bestuurlijke transparantie en rekenschap?

De President heeft eind september 2016 tijdens zijn Jaarrede over het beleid in het Dienstjaar 2017 wederom de aanname van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) genoemd.  Dit als voorbeeld van te ontwikkelen nieuwe wetgeving of aan te passen oude wetgeving voor begeleiding en ondersteuning van de ontwikkelingen in 2017.  Als dit voornemen wordt gerealiseerd, dan gaat een lang gekoesterde wens van Projekta in vervulling.

Het ontbreken van een Wet Openbaarheid van Bestuur is in diverse edities van de State of Our Democracy nieuwsbrief aan de orde geweest. In de editie van 2014 presenteerde Fayaz Sharman een update van zijn onderzoek van 2012 over de staat van openheid van overheidsinformatie in Suriname. Zijn belangrijkste conclusie was dat er tussen 2012 en 2014 helaas bitter weinig was veranderd aan de slechte toegang tot overheidsinformatie. Het feit dat er een Wetsontwerp is voor Openbaarheid van Bestuur, en een Commissievergadering is geweest over de Anti-corruptiewet, noemde hij een belangrijke stap in de goede richting. “Nu nog de behandeling en de aanname”, was zijn slotopmerking.
Ook in de State of Our Democracy nieuwsbrief van 2015 is het ontbreken van de WoB opnieuw aan de orde geweest. In deze editie is naast een opsomming van de basisprincipes voor een Wet Openbaarheid van Bestuur ook een lijstje opgenomen van zaken die burgers graag nader onderzocht zouden willen zien, en/of diensten en instellingen die volgens hun doorgelicht zouden moeten worden.

Transparantie en Rekenschap
Sinds het onderzoek van Fayaz Sharman in 2012, en de uitspraak van de President in september 2016, laat de behandeling en aanname van de Wet Openbaarheid van Bestuur nog op zich wachten. Samen met de Wet op Jaarrekeningen en de Anticorruptiewet, zorgen deze wetten voor twee belangrijke elementen van Goed Bestuur, namelijk Transparantie en Rekenschap.
Goed Bestuur kan simpelweg gedefinieerd worden als het proces van besturen: van besluiten nemen, uitvoering en verantwoording afleggen. Transparantie en rekenschap zijn wederzijds van elkaar afhankelijk en versterken elkaar. Tezamen stellen ze burgers in staat om een stem te hebben in besluitvorming en om besluitnemers ter verantwoording te roepen.   
Transparantie heeft te maken met het hoe en waarom van besluiten. Publieke ambtsdragers en anderen moeten voorspelbare, en begrijpelijke besluiten nemen. De informatie naar de burgers toe moet relevant, toegankelijk, op tijd en accuraat zijn. Bij rekenschap gaat het om de verantwoording: het waarom van besluiten, wat zijn de gevolgen, en  hoe is een besluit genomen. Als er sprake is van rekenschap nemen publieke ambtsdragers (en bedrijven) verantwoordelijkheid voor hun daden. Schadeloosstelling /sancties zijn het gevolg wanneer rechten en verplichtingen niet worden nagekomen.  

Openbaarheid van Bestuur in tijden van financiële crisis
In 2016 is steeds duidelijker geworden dat ons land in een financiële crisis verkeert. Echter, het ontbreekt aan betrouwbare informatie over hoe groot deze crisis werkelijk is. Burgers zijn onvoldoende geïnformeerd over de reikwijdte van de financiële crisis door een gebrek aan transparantie en rekenschap. In tijden van crisis, waarbij de overheid het vertrouwen en de medewerking van burgers nodig heeft om de economie te stabiliseren, zijn transparantie en rekenschap van eminent belang. Als burgers onvoldoende informatie hebben over de reikwijdte van de crisis zullen ze van het slechtste uitgaan, en beslissingen nemen die een mogelijke grotere druk leggen op de verzwakte economie.   
Onderzoek over de hele wereld heeft aangetoond dat het Recht op Informatie het beste te verankeren is in een wet. Een wet, zoals de voorgestelde Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), zorgt ervoor dat de burgerij inzage heeft in het overheidshandelen en daardoor effectief en efficiënt kan deelnemen aan overheidsbesluitvorming, en de overheid ter verantwoording kan roepen (waakhond-functie).
"In the face of doubt, openness prevails," is een uitspraak van Barack Obama in 2009 bij de aankondiging van het ontwikkelen van aanvullende regelgeving bij aanvragen van overheidsinformatie.   

Wet Openbaarheid van Bestuur in het Caraibisch gebied
Van de 20 landen in het Caraibisch gebied hebben acht een WoB (Belize, Trinidad & Tobago, Jamaica, St. Vincent, Antigua, Cayman Islands, Bermuda en Guyana). Vijf landen hebben een conceptwet (Bahamas, Barbados, Grenada, St. Kitts en St. Lucia). In maar zes landen ontbreekt nog elk openbaar spoor van  wetgeving: Montserrat, Dominica, Haïti, Turks and Caicos, Anguilla, British Virgin Islands, en Suriname.

In november 2016 organiseerde Projekta in samenwerking met het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) voor de 9e keer de Democratiemaand. Deze editie was gericht op het bevorderen van kritisch democratisch burgerschap, onder het motto: ‘Kritische Burgers: Rechten en Verantwoordelijkheden’.
Net als voorgaande jaren heeft Projekta openbare activiteiten georganiseerd om een breed publiek te informeren over diverse democratische onderwerpen; dit keer middels een serie mini-seminars en mini-masterclasses met als kernthema’s: mensenrechten, financieel-economisch beleid en goed bestuur.
Sinds 2009 brengt Projekta aan het slot van de Democratiemaand ook de State of our Democracy-nieuwsbrief uit. Vanwege organisatorische omstandigheden is de publicatie van de nieuwsbrief niet gerealiseerd tijdens de Democratiemaand. De inhoud van de nieuwsbrief vinden wij echter te belangrijk om niet te delen met het publiek. Daarom publiceren wij de artikelen uit de nieuwsbrief alsnog.