dinsdag 31 december 2019

Sportcoaches organiseren sport en speldagen


Het jaar 2019 willen wij niet afsluiten zonder de 3 activiteiten met jullie te delen, welke we in de maand december hebben uitgevoerd met onze community werkers/coaches binnen het project 'Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid’. De 3 activiteiten hebben plaatsgevonden om 15, 21 en 27 december jongstleden. 


Op 15 december heeft de buurtorganisatie Pontbuiten En Omgeving, BUPO, onder leiding van de sportcoach Jill Friss, een sport en speldag gehouden voor de kinderen en jongeren van Pontbuiten en omgeving. Op deze activiteit hebben de kinderen meegedaan aan dance fitness, voetbal en verschillende estafettespelletjes. Daarnaast hebben de kinderen ook op een speelse manier, middels het spel ‘jongens/meisjesding’ geleerd over de verschillende rollen die jongens en meisjes kunnen vervullen in de maatschappij zonder dat het getypeerd wordt als een meisjes of jongensding. 
Het spel ‘jongens/meisjesding’ is een interactief spel dat door Projekta ontwikkeld is. Met dit spel moeten de verschillende buurtorganisaties kinderen leren dat jongens en meisjes gelijk zijn en dat met name meisjes ook alles kunnen doen dat jongens kunnen. Kinderen moeten zich hierdoor vrij voelen in het beoefenen van de verschillende takken van sport, zonder om aan te horen ‘dit is voor meisjes alleen of dit is voor jongens alleen’. In totaal hebben ongeveer 150 kinderen en jongeren meegedaan aan deze sport en spel dag. 

Warming up onderleiding van de sportinstructeurs
Na Pontbuiten zijn we op 21 december lekker doorgegaan naar Latour. Op Stibula is er ook een sport en speldag gehouden voor kinderen en jongeren van verschillende buurten zoals Latour en omgeving, Ephraimzegen, Goede Verwachting en Santo Dorp. Op deze sportdag hebben de kinderen ook meegedaan aan verschillende soorten estafettespelletjes, balspelen, touwtjespringen, dance fitness en voetbal. En ja, ook de meisjes hebben een spannende voetbalwedstrijd gespeeld. 


Naast het sport en spel gedeelte werd is er ook gefundraised voor de activiteiten waarmee Stibula dagelijks/wekelijks
Meisjes van de verschillende buurten aan het voetballen
mee bezig is voor de kinderen van Latour en omgeving in het bijzonder touwtjespringen. De Sportcoach, Regiljo Nijman, van Stibula organiseert intussen al enige tijd touwtjespringmiddagen bij Stibula  en is van plan om dit voort te zetten, omdat dit sportonderdeel met veel enthousiasme ontvangen is. Aan deze activiteit hebben in totaal 130 kinderen meegedaan.
De meisjes aan het overleggen hoe ze de wedstrijd kunnen winnen


Weet jij misschien waar wij op 27 december geweest zijn?
Opwarmingsspel met de kinderen
We zijn naar Commewijne geweest! Met de kinderen van het kindertehuis Ekklisia te Tamanredjo onder leiding van mw. Joyce Frijde, hebben we een bewegingsvolle en educatieve middag gehad.  De kinderen van tehuis hebben meegedaan aan Dance Fitness onder leiding van de sportcaoch Georgeddy Main. Terwijl de meisjes aan het dansen waren, waren de iets kleinere kinderen flink aan het knutselen. Als het aan de meisjes lag, konden ze echt de hele middag door dansen. Ze vonden hun Dance Fitness sessie echt superleuk. Ter afsluiting van de dag hebben de kinderen ook het spel ‘jongens/meisjesding’ gespeeld. Tijdens dit spel kwamen de dagelijkse ervaringen van de kinderen op het gebied van gender helemaal tot uiting. Bijvoorbeeld bij de vragen ‘Als je piloot hoort, denk je aan een meisje of een jonge’? waarop alle kinderen meteen aanwezen dat het voor meisjes en jongens is. En bij het vragen als ze vrouwelijke piloten kennen zeiden alle maal enthousiast ‘ja, haar zus bestuurd een klein vliegtuig’. ‘En als kok hoort, denk je aan een meisje of een jonge’? waarop ze ook meteen aanwezen dat zowel jongens als meisjes kunnen koken. Een van de jongens zei ‘beide kunnen koken, maar mijn vader kookt wel lekkerder’. 
De kinderen aan het knutselen

Met deze 3 evenementen zijn de activiteiten van het project 'Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid’ dat een  partnerschap is tussen Projekta, de Nederlandse Ambassade in Suriname en de International Sports Alliance (ISA), beeindigd. Hierna rest ons nog de finalisering van enkele handleidingen en de projectrapportage. Maar het werk met kinderen en jongeren wordt zeker voortgezet door de sportcoaches en gemeenschapswerkers van de verschillende buurten, dorpen en districten en daar zal Projekta altijd haar steun aan blijven geven.
Blije kinderen tijdens de demonstratie van de brandweer.

woensdag 18 december 2019

Projekta introduceert gender checklist voor milieu-programma's

In een volle zaal van Courtyard by Marriott deden bijna 50 personen van diverse organisaties en ministeries op donderdag 12 december 2019 mee aan een workshop “Checklist voor gender-gevoelige projecten, programma’s en wetgeving”, welke werd georganiseerd door Projekta, in het kader van het SRJS Programma. De workshop was erop gericht een draft gender checklist voor milieu-gerelateerde programma’s voor te leggen aan de deelnemers en samen met hun de bruikbaarheid na te gaan en verbeterpunten mee te nemen.

Het was een van de vele activiteiten die Projekta reeds heeft uitgevoerd binnen het Shared Resources Joint Solutions (SRJS) programma,  een 5 jarig strategisch partnerschap tussen IUCN Nederland en WWF Nederland dat  in 16 landen wordt uitgevoerd. In Suriname zijn naast Projekta, ook de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS), Amazone Conservation Team (ACT) Suriname, Green Heritage Fund Suriname (GHFS) en Tropenbos International Suriname (TBI-S) deel van hiervan via WWF Suriname.
Projekta bouwt binnen het SRJS-programma al een paar jaar aan de capaciteit van de partnerorganisaties op het gebied van gendergevoelig programmeren. Eerder werden er onder andere workshops georganiseerd om de organisaties de basis te leren van wat gender is, maar ook basis van gendermainstreaming en genderanalyse. 

Leren gender-gevoelig  programmeren is niet alleen belangrijk voor de SRJS-organisaties. In de aflopen maanden was er een toegenomen belangstelling vanuit andere organisaties en overheidsinstituten. Aan een groot deel daarvan heeft Projekta reeds een workshop ‘Kennismaken met Gender’ verzorgd.

Ook deze organisaties en instanties hadden grote belangstelling voor de workshop. Naast de SRJS-organisaties hebben medewerkers van de minsteries van Natuurlijke Hulpbronnen, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Defensie en het Kabinet van de President Coordinatie Milieu, alsmede UNDP, SuReSur, NIMOS (en het NIMOS-REDD+ kantoor), Anton de Kom Universiteit (waaronder het Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS)), Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), CELOS, Probios, Surinaams Rode Kruis, Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers (VSG) / KAMPOS, Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB) enthousiast geparticipeerd. 

Sharda Ganga heeft de deelnemers uitgelegd waarom een genderperspectief nodig is bij milieu-gerelateerde programma’s en waarvoor de gender checklist dient. Indien gender niet in acht genomen wordt, mis je bijvoorbeeld complementaire kennis, vaardigheden en percepties van leefomgeving, milieu en biodiversiteit. Verschillen in kwetsbaarheden en noden bij klimaatverandering worden zonder genderperspectief ook over het hoofd gezien. En, ook niet onbelangrijk, een genderperspectief komt de efficientie van een project ten goede. 
Bij een korte rondvraag moest een groot deel van deelnemers tot hun schaamte toegeven dat zij wel eens pas na aanvang van een project “gender hebben toegevoegd” omdat het moest van de donor. 

Om het voor organisaties makkelijk maken om op een laagdrempelige manier programma’s te ontwerpen, uitvoeren en/of evalueren (na te gaan hoe gender-gevoelig die zijn (geweest)) ontwikkelde Projekta drie gender checklists: een uitgebreide checklist voor projecten & programma’s; een verkorte versie van de checklist voor projecten & programma’s; en een checklist voor wetgeving.

Rayah Bhattacharji van Projekta heeft een presentatie gegeven van twee programma’s waarop Projekta de checklists heeft losgelaten, te weten REDD+ en de Global Climate Change Alliance+ (GCCA+) Flagship Initiative, en een wetgevingsproduct, de draft Natuurbeschermingswet, een product van het project ‘Onze Natuur Op 1’. 

Uit deze exercitie bleek onder andere dat er groot verschil was tussen beide projecten, voor wat gender mainstreaming betreft. Ook wordt het niet overal even diepgaand en consequent toegepast. De concept Natuurbeschermingswet is zeker niet gender-sensitief: in het proces van de totstandkoming is er geen rekening gehouden met de rollen en behoeften van mannen en vrouwen, en zelfs enkele bewoordingen in de wet zijn bewust niet gender-neutraal. 
Uit deze exercitie bleek duidelijk de noodzaak voor een gemakkelijke manier om elke fase van een project, programma of wet gender-sensitief aan te pakken.

Na aandachtig te hebben geluisterd, werden de aanwezigen aan het werk gezet. Nauwkeurig zijn zij nagegaan welke gaps en onduidelijkheden er zijn. De komende periode zal Projekta de ontvangen feedback verwerken, zodat de checklists uiteindelijk aangepast en geoptimaliseerd aan de toekomstige gebruikers kunnen worden uitgereikt. 

dinsdag 10 december 2019

Internationale Anti-corruptiedag voor BINI in het teken van beleidsmonitoring Goed Bestuur


Wat is er gebeurd na de aanname van de Anti-corruptiewet in augustus 2017? Welke vorderingen zijn gemaakt in de financiële overheidsadministratie? Op deze en andere vragen probeert het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) antwoord te geven in het tweede BINI Beleidsmonitoringsrapport. In het kader van Internationale Anti-corruptiedag, 9 december, presenteert BINI de draft monitoringsmatrix van het thema Goed Bestuur.

BINI is een collectief van maatschappelijke organisaties en individuele burgers die een rechtvaardige maatschappij voorstaan, waarin duurzame ontwikkeling en de beleving en waarborging van de rechten van alle burgers het uitgangspunt is voor het handelen van de regering, het bedrijfsleven en civil society. Projekta is de initiatiefnemer en trekker van BINI. Meer informatie over BINI vindt u hier.

Om regering, bedrijfsleven en overheid te voorzien van nuttige gegevens voor het maken, uitvoeren en evalueren van beleid, heeft BINI in 2017 een eerste beleidsmonitoringsrapport uitgebracht. Het rapport vindt u hier. Het rapport geeft uiteraard geen totaalbeeld van de uitvoering van alle Regeringsprogramma’s, maar wij willen hiermee een aanzet geven tot een traditie van transparantie en rekenschap.

Wij zijn nu bezig met de tweede rapportage, wederom gegroepeerd rond de thema’s waar BINI zich over buigt, dat globaal de periode januari 2017 tot augustus 2019 beslaat. De thema’s die wij hebben gevolgd zijn Kinderrechten, Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, Rechten van Inheemse en Tribale Volken, Milieu, Gezondheidszorg, Onderwijs, Goed Bestuur, Sport en Jongeren, Financieel, economisch en monetair beleid, LGBT-rechten en Decent Work.

Om ervoor te zorgen dat het monitoringsrapport een zo compleet mogelijke weergave is van hetgeen is uitgevoerd, alsmede om te controleren of de reeds verzamelde data correct en volledig is, verzoeken we  externe stakeholders om informatie te delen en feedback te geven op de draft matrix. U kunt uw feedback mailen naar projekta@sr.net.
Wilt u uw bijdrage leveren aan een van de andere thema’s, dan vernemen wij ook graag van u. In de komende weken zullen ook de draft matrices van de overige thema’s online gedeeld worden.

maandag 2 december 2019

Lilian Ferrier ontvangt derde Human Rights Award Suriname

Dr. Lilian Ferrier en
EU-ambassadeur Fernando Ponz Cantó
De EU Delegation for Suriname’s Human Rights Award 2019 is uitgereikt aan psycholoog Lilian Ferrier voor haar verdiensten als voorvechter van kinderrechten in Suriname. Tijdens het mensenrechtenseminar in Courtyard by Marriott is de award overhandigd door de EU vertegenwoordiger voor Suriname, Fernando Ponz Cantó. Dit is de derde EU Human Rights Award die in Suriname is uitgereikt. Het is 30 jaar geleden dat het Kinderrechtenverdrag in Suriname werd geratificeerd. In dit kader is de award overhandigd aan een voorvechter van dit thema, in dit geval mevrouw Lilian Ferrier.

Tante Lilian
Het seminar bestond uit twee dagdelen. De awarduitreiking heeft plaatsgevonden in het tweede dagdeel. Het dagdeel is ingeleid met een  filmpje ‘Tante Lilian’ waarin een vraaggesprek van de 14-jarige - Matai Zamuels met mevr. Ferrier wordt vertoond. In het interview gaat ze in op haar decennialange strijd voor kinderrechten, de successen en teleurstellingen en haar gedachten over de algemene houding in de samenleving over kinderen. “Ik weet niet waar de negatieve houding tegenover onze kinderen vandaan komt”, zegt zij in het vraaggesprek. “Veel volwassenen denken ‘kinderen zijn mijn bezit en horen te doen wat ik zeg.’’ 


drs. Lilian Ferrier en Matai Zamuel
Ferrier is klinische en ontwikkelingspsycholoog. Zij heeft, net als de interviewer ook geconstateerd dat volwassenen vaak opmerken dat kinderen niet alleen op hun rechten, maar ook op hun plichten moeten worden gewezen. Hierop zegt zij dat volwassenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en ervoor moeten zorgen dat kinderen hun rechten kunnen beleven. De gedachte dat kinderen ook plichten hebben, mondt vaak uit in straf. ‘Ik spreek niet van plicht, maar van verantwoordelijkheid van kinderen’ zegt Ferrier. In het vraaggesprek vertelt de activiste ook over de hoogtepunten in haar werk. Een daarvan is dat er wetgeving is gekomen waardoor kinderen in de rechtszaal een stem hebben. De rechter is ook verplicht om volgens kindvriendelijke regels kinderen te verhoren in zaken die hun aangaan. Ze vertelde ook over hoe het idee voor Opa Doeli is ontstaan nadat zij de toenmalige minister van Justitie naar het jeugdcellenhuis bracht waar zij een rondleiding kregen door de jeugdigen die daar zaten. 

Zij gaf verder aan dat een kinderrechtenactivist een groot incasseringsvermogen moet hebben: “Want ze gaan je belachelijk maken, het is niet altijd prettig, maar het hoort erbij.” Ferrier zegt verder dat wanneer het kinderrechten betreft, het vooral om het hart gaat. “Wanneer het gaat om kinderrechten, mensenrechten, denkt men vaak dat het een juridisch iets is, maar het gaat vooral om het hart. Het gaat erom dat jij je als mens inzet voor een ander zodat die het beter kan hebben. Niet alleen praten op conferenties, maar ook gewoon doen” 

“Kinderrechten vormen de hoeksteen voor mensenrechten”, zegt EU vertegenwoordiger Ponz Cantó. “In dat kader denk ik dat het erg fijn is en een voorrecht voor mij om deze award uit te reiken aan dit individu voor het werk dat zij heeft gedaan, binnen haar eigen mogelijkheden.” 

Onderzoek naar huiselijk geweld
Voorafgaand aan de uitreiking, zijn vier gemeenschapsorganisaties aan het woord geweest. Zij hebben resultaten gepresenteerd van kleinschalig onderzoek dat zij hebben uitgevoerd in de gebieden waar zij actief zijn. Deze organsisaties maken deel uit van het ‘Hear us Now’ programma dat wordt uitgevoerd door Projekta, met financiële ondersteuning van de European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR). Binnen het programma worden de organisaties versterkt om in hun regulier programma huiselijk geweld en seksueel misbruik bespreekbaar te maken en aan te pakken. Daarnaast worden zij ook getraind om hun eigen verhaal te vertellen; zodat zij de realiteit van de gemeenschap vanuit hun beleving delen met anderen, ook de beleidsmakers. 

Veiligheid voor kinderen 
Stichting Buurtwerk Latour (Stibula) heeft het onderzoek ‘Kinderbescherming in Latour: de bekendheid van het Meldpunt Kinderbescherming te Latour’ gepresenteerd. Een conclusie uit dit onderzoek is dat kinderen en jongeren weinig tot geen vertrouwen erin hebben dat volwassenen hun in bescherming zullen nemen. De onbekendheid van het Meldpunt Latour bij de bewoners van Latour is zorgwekkend. Stichting Sari uit Nickerie (Sarnami Nari betekent Surinaamse vrouw) heeft tijdens het onderzoek ‘Huiselijk geweld in Nickerie’ ontdekt dat zaken veel erger zijn dan zij vermoed hadden. Zo is bekend geworden dat volwassen vrouwen worden misbruikt door hun volwassen kinderen en dat seniore burgers, waaronder ook vrouwen, kinderen misbruiken. Dit was een shock voor de organisatie, die ook de hand in eigen boezem stak en aangaf dat gemeenschapsorganisaties eigenlijk veel meer moeten doen om geweld tegen te gaan. Het project ‘Hear Us Now’ heeft Sari in elk geval al de eerste handvaten aangereikt.

Huize Ekklisia is een tehuis voor kinderen die met geweld geconfronteerd zijn geraakt. Ook in het openbaar zijn deze kinderen niet gevrijwaard van geweld door volwassenen. Zo is het weleens voorgekomen dat de meisjes onderweg naar school zijn gedwongen tot prostitutie terwijl zij gebruik wensten te maken van het openbaar vervoer. Opvallend is dat het tehuis geen subsidie ontvangt van de overheid, maar wel kinderen toegewezen krijgt door overheidsinstanties. ‘Geld alleen is niet voldoende’ gaf deze organisatie aan; tehuizen moeten ook versterkt worden in het omgaan met kinderen met trauma’s, en in simpele aspecten van management en boekhouding.

Bibliotheek & Community Center the Hub uit Flora is erachter gekomen dat de kinderen uit de omgeving zo gewend zijn geraakt aan geweld dat zij het nieteens als geweld meer ervaren. The Community Hub en de andere organisaties willen graag een veilige plek zijn voor nog meer kinderen. Zij zijn het met elkaar eens dat dit onderzoek een belangrijke stap is in het bereiken van veilige plaatsen voor kinderen in de verschillende buurten. Carla Bakboord en Sabine de Vries, beiden wetenschappers die onderzoek doen naar geweld, hebben de kersverse onderzoekers gefeliciteerd met hun onderzoeken. “Dit is waardevolle informatie”, gaven zij aan. Dit werd benadrukt door de Unicef vertegenwoordiger in Suriname, dhr Matala.

Met de presentaties van de onderzoeken van de community organisaties, hebben zij een eerste stap gezet als ‘advocates’ (pleitbezorgers) voor bescherming tegen huiselijk en seksueel geweld. Onder begeleiding van Projekta zullen zij in de komende maanden verder invulling geven aan deze rol door onder andere een pakket van beleidsvoorstellen samen te stellen en deze aan te bieden aan diverse stakeholders.


Aan het eind van de ceremonie werden diverse personen bedankt voor hun (jarenlange) inzet op het gebied van kinderrechten. Bovenste rij: Sharda Ganga, Deborah Sastroredjo, Helene Frijde, Rita Sanchit, Sabine de Vries, Carla Bakboord, Faranaaz Pahalwankhan, Ingrid Nortan, Wilgo Koster, Monique Essed-Fernandes, Claudia Halfhide, Carmen Rasam, Tobi Graafsma, Rayah Bhattacharji. Onderste rij: Regiljo Nijman, Risma Bissesar, Wiedja Jawalapersad, Sandhya Soekhoe, Matai Zamuels, Lilian Ferrier, Annette Tjon Sie Fat, Sam Polanen, EU-ambassadeur Fernando Ponz Canto.