woensdag 27 april 2016

Start Training Basisprincipes Financiële Administratie

Projekta is gestart met de training ‘Basisprincipes Financiële Administratie’. Tijdens de vier donderdagsessies van deze training wordt o.a ingegaan op het bijhouden van een eenvoudig kas- en bankboek, het opstellen van correcte betalingsbewijzen, het maken van een financieel verslag van een activiteit en een eenvoudig financieel jaarverslag. De training is onderdeel van het Actieve Burgers door Cultuur en Sport Programma (ABCS). Voor het ontwerpen en verzorgen van de training is het team van Advice for Innovation & Business Creation (ABIC) aangetrokken.

In totaal hebben 50 personen uit 29 organisaties zich geregistreerd voor deelname aan de training. Vanwege het groot aantal registraties was Projekta genoodzaakt een selectie te maken. Doorslaggevend bij de selectie was de type organisatie. Alleen sport-, cultuur-, en buurtorganisaties die sport en cultuuractiviteiten ontplooien kunnen meedoen.

De groep geselecteerden bestaat uit personen uit organisaties die voor het eerst deelnemen aan een training binnen het programma, en organisaties die vaker meegedaan hebben aan de ABCS trainingen/activiteiten. De nieuwe deelnemers komen uit de volgende organisaties:  Effendi Ketwaru Volksmuziekschool, Global Shapers Paramaribo, S.V.  Puwa Nani, Sociaal Culturele vereniging Uitvlugt (SCVU), Stg.  Rood en Groen, Volleybal Vereniging Condor.

Deelnemers uit de voor ABCS bekende organisaties komen uit: Naks Wan Rutu, Rumas, Sang Parivar Suriname, Stg. Fundacion Cultura Sem Fronteiras, Stg. Bont en Blauw, Stg. Letitia Vriesde Sportpromotie Suriname, Stg. Vonzell, Surinaamse Wielren Unie (SWU), Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie/ Sana Budaya Dance Company (VHJI/SBDC) en de Youth Advocacy Movement (YAM).

Er zijn intussen in het CCS twee donderdagsessies afgewerkt. De deelnemers zijn tijdens de eerste sessie aan de slag geweest met het opstellen van een jaarbegroting voor een sport/ cultuurorganisatie en het opstellen van een begroting voor een activiteit. Door de trainers is benadrukt dat bij het opstellen van de begrotingen gedetailleerd te werk moet worden gegaan en dat alle kosten opgenomen moeten worden. Zoals de kosten die vrijwilligers maken aan belkaarten en brandstof. Vaak worden deze ‘gesponsord’ door de vrijwilligers, maar het is daarom niet minder belangrijk ze in kaart te brengen. Hierdoor houdt de organisatie overzichtelijk wat bepaalde activiteiten exact kosten. Deelnemers konden zich hierin terug vinden

“Het gaat om die kleine dingen vooral de eigen bijdrage, ook van de bestuursleden, het komend jaar zal ik het er toch bij moeten zetten”

De trainers zijn ook ingegaan op het afstemmen van de jaarbegroting op de visie en missie van je organisatie. Als het doel van de organisatie is ‘meedoen aan internationale wedstijden’, moet dit  vertaald worden naar de jaarbegroting (bijvoorbeeld een post voor vliegtickets, premiekosten voor reisverzekering).

Tijdens de tweede sessie is o.a. ingegaan op het bijhouden van een kas- en bankboek, offertes opvragen en het inbouwen van controlemechanismen bij het werken met een “kleine kas”. Voor de komende week staan jaarplanning en jaarrekening op het schema. 

Deelnemers hebben de eerste sessies van de training als leerrijk ervaren en hebben aangegeven uit te kijken naar de volgende sessies.

“Het maak je niet uit als het een vrijwilligersorganisatie is, voor elke event moet je kijken naar je representatie kosten, echt duidelijk een eyeopener, en ik had niet gedacht dat een training financiële administratie zo leuk kon zijn, vandaag was super aangenaam”

“De sessie was voor mij heel interessant, je  leert hoe je beter kan ordenen, representatie toelagen bijvoorbeeld, ik had een discussie daarover met iemand, maar het is heel goed dat het behandeld is”.


Het ABCS programma heeft als doel het vergroten van de beleving van het recht op sport en cultuur. Het programma wordt uitgevoerd door PROJEKTA i.s.m. de Nederlandse Ambassade te Paramaribo en ISA (International Sports Alliance).woensdag 20 april 2016

Green Heritage Fund start project op Brownsweg

Op donderdag 14 april was PROJEKTA te gast bij de kick-off workshop van Green Heritage Fund Suriname (GHFS) te Brownsweg. GHFS, bekend vanwege het werk met de dolfijnen bij Braamspunt en uiteraard de luiaards, is een project gestart om bewoners van Brownsweg en omgeving weerbaar te maken voor de gevolgen van klimaatsverandering.

De gezagsdragers van Brownsweg vroegen begin 2015 om hulp van GHFS, omdat zij meer wilden leren over lokale gevolgen van klimaatsverandering en manieren om daar als gemeenschap adequaat op te reageren. Door een Vulnerability and Capacity Assesment (VCA) uit te voeren, helpt GHFS mee aan het vergroten van de kennis over klimaatsverandering en de empowerment van de gemeenschappen. Onder het uitvoeren van de VCA valt bijvoorbeeld het afnemen van enquetes onder de lokale bevolking. Hieruit zal blijken wat zij al weten van klimaatsverandering, welke veranderingen en negatieve gevolgen zij hebben ervaren de afgelopen jaren, welke aanpassingsstrategieën zij zelf al hebben, en welke oplossingen zij graag zien.
Negatieve gevolgen van klimaatsverandering die de bewoners reeds hebben aangekaart tijdens de workshop, zijn bijvoorbeeld de rukwinden, de onvoorspelbare overmatige regenval, en de even onvoorspelbare langdurige periodes van droogte.

Een de GHFS-medewerkers legt de gemeenschapsleden van 
Brownsweg uit over het "weerstation".
Door te werken met een GLOBE* lesplan, zullen leraren en ‘community ambassadeurs’ worden getraind in het vergaren van informatie op het gebied van klimaatsverandering. Dit zullen zij onder andere doen met behulp van een eenvoudig weerstation (zie foto). Met dit weerstation zullen kinderen van O.S. Brownsweg onder begeleiding van leerkrachten en ‘community’ ambassadeurs metingen doen op het gebied van temperatuur, regenval en wolken.
De training van de leerkrachten en ‘community ambassadeurs’ zal met name gericht zijn op het blijvend doorgeven van hun opgedane kennis in hun gemeenschap. Hierdoor krijgt het project een duurzaam karakter.

Begeleiding door PROJEKTA
Projekta-medewerker Charissa Berrenstein in gesprek 
met een bewoonster van Brownsweg en 
een medewerkster van het ministerie van RO. 
In februari riep de Alcoa Foundation organisaties op om projectideeën in te dienen bij PROJEKTA. Eerder werden projectvoorstellen rechtstreeks ingediend bij de afdeling Community Relations van Suralco. Zij ontvingen echter vaak projectvoorstellen die niet aan de voorwaarden van de Alcoa Foundation voldoen, waardoor organisaties en gemeenschappen in de gebieden waar Suralco werkte, vaak onvoldoende gebruik konden maken van de mogelijkheid om projecten financieel te laten ondersteunen. PROJEKTA is vanwege haar ruime kennis en ervaring met het werken met gemeenschapsorganisaties en het uitvoeren van soortgelijke programma’s, door de Alcoa Foundation gevraagd om de organisaties te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en –rapportage.
Naast GHFS worden ook projecten van het Surinaamse Rode Kruis, de afdeling NARENA van het CELOS, Vonzell en Women in Business begeleidt door PROJEKTA.

Lees via de volgende links meer over het capaciteitsversterkingsprogramma van PROJEKTA:

*GLOBE, or 'Global Learning and Observations to Benefit the Environment' is an international education initiative spearheaded by NASA to promote the teaching and learning of science, enhance environmental literacy and stewardship, and promote scientific discovery.

maandag 18 april 2016

Waarachtige sociale dialoog en inter-sectoraal handelen moeten verankerd worden op alle niveaus van overheidsbeleid

Afgelopen vrijdag 15 april is het Arbeids Adviescollege (AAC) geïnstalleerd. Steven Mac Andrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), hield een openingspeech. De VSB is een van de meer dan 15 organisaties die deel uitmaken van het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur. In de aanloop naar de verkiezingen in 2015 heeft de VSB zich bezig gehouden met het thema ‘Decent Work’.
Een van de beleidsprioriteiten binnen het thema Decent Work is ‘Versterken van tripartisme en sociale dialoog’. De installatie van de AAC is hier een goed voorbeeld van.

Lees hier het gehele thematische paper en de beleidsprioriteiten op het gebied van ‘Decent Work’. 
Lees hier het bericht van de Ware Tijd over de installatie van de AAC. 
Hieronder vindt u de speech van VSB-directeur Steven Mac Andrew. 


Waarachtige sociale dialoog en inter-sectoraal handelen moeten verankerd worden op alle niveaus van overheidsbeleid

Z.E. Soewarto Moestadja, Minister van Arbeid
Hr. Jimmy Belfor, Directeur, Ministerie van Arbeid
Hr. Glenn Piroe, Voorzitter van de Decent Work Monitoring Commissie
Collegae van de Vakbeweging en het bedrijfsleven
Vertegenwoordigers van de Media
En in het bijzonder alle leden, die zitting zullen nemen in het Arbeidsadvies College (AAC)

We zijn vandaag bijelkaar voor de installatie van het AAC, hetgeen een tripartiet orgaan is, dat de Minister van Arbeid moet adviseren over diverse beleidsaangelegenheden op het gebied van arbeid, inclusief arbeidswetten, die ontwikkeld of aangepast moeten worden.

Het College wordt door werkgevers derhalve beschouwd als een zeer belangrijk tripartiet orgaan, omdat de sociale partners, dus overheid, vakbeweging en werkgevers, gezamenlijk trachten, die voorwaarden te scheppen, althans adviezen geven, die, indien ze worden opgevolgd, moeten leiden tot condities voor wat betreft het arbeidsproces en arbeidsrelaties, welke beantwoorden aan de vier strategische doelen, die vervat zijn in het concept van Decent Work, namelijk :
1.      Naleving van arbeidsstandaarden;
2.      Verbetering van sociale protectie;
3.      Bevordering van sociale dialoog; en
4.      Creatie van productieve werkgelegenheid

Kortom, het College, tracht middels waarachtige sociale dialoog adviezen te formuleren en te geven, welke moeten bijdragen om arbeidsaangelegenheden in Suriname in goede banen te leiden.

De installatie vandaag is derhalve een goede stap, maar ik besef ook terdege, dat het College in de komende jaren zal moeten functioneren in een crisisperiode, waarvan dagelijks de negatieve effecten opgemerkt worden. Het College zal moeten functioneren in een periode, waarin Suriname haar ‘home grown’ aanpassingsprogramma zal moeten uitvoeren.

Elke crisis heeft ook een negatieve impact op Decent Work en hetzelfde kan in principe ook veelal gezegd worden van aanpassingsprogramma’s, dus het College zal zich zondermeer moeten buigen over het vraagstuk hoe Decent Work in Suriname zo veel als mogelijk gegarandeerd kan blijven, zodat er geen al te ernstige terugval plaatsvindt in de komende periode.

Uiteraard besef ik, dat een advies over hoe Decent Work te garanderen geen gemakkelijke taak zal zijn, omdat er nog andere factoren komen bijkijken, terwijl het terrein van het College wettelijk is afgebakend en zich moet richten op arbeidsaangelegenheden.

Maar, een samenwerking met andere tripartiete adviesorganen en Commissies, ingesteld door de overheid, zoals de Sociaal Economische Raad (SER) en de Decent Work Implementation Monitoring Commissie, moet mogelijk zijn, zodat het vraagstuk van Decent Work op integrale en holistische wijze aangepakt kan worden.

Als werkgevers vinden wij, dat zeker in deze crisisperiode, maar ook, omdat wij de Sustainable Development Goals (SDGs) moeten realiseren in Suriname, waarachtige sociale dialoog en inter-sectoraal handelen verankerd moet worden op alle niveaus van overheidsbeleid.

Dat het kan is duidelijk gebleken uit de ervaring van andere landen, waaronder een CARICOM lidland, namelijk Barbados. Dat het ook kan in Suriname is afgelopen dinsdag (12 april) gebleken tijdens de Eerste Nationale HiAP Workshop, welke in Suriname is gehouden. Het is dus duidelijk, dat slechts de wil om andere partijen te betrekken aanwezig moet zijn om een dergelijk proces van sociale dialoog en inter-sectoraal handelen te verankeren in Suriname.

Wij zijn bereid om op diverse manieren onze bijdrage te leveren, inclusief middels voordrachten van zeer bekwame en ervaren kandidaten. Als werkgevers zijn wij er dan ook van overtuigd, dat onze leden in het College een zeer positieve en constructieve bijdrage zullen leveren in de komende periode.

Ik wil direct vermelden, dat wij nauw contact zullen blijven houden met onze leden, omdat wij ons gecommitteerd hebben aan de verwezenlijking van Decent Work in Suriname alsook een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de SDGs in ons land, in het bijzonder Goal 8 : Good Jobs & Economic Growth, maar uiteraard ook de andere doelen.

Ook willen wij meehelpen om de crisis op te lossen en een bijdrage leveren om te geraken tot een Surinaams aanpassingsprogramma, dat terdege rekening houdt met Decent Work en wel op basis van openheid, objectiviteit, integriteit, vertrouwen, rechtszekerheid, uiteraard naast sociale dialoog en tripartisme. Wij willen het doen, omdat wij ervan overtuigd zijn, dat Decent Work kan bijdragen aan het behoud van menselijke waardigheid en garandering van een menswaardig bestaan.

Tenslotte wil ik alle leden van het College een zeer productief zittingstermijn toewensen en ik hoop, dat u wederom zult aantonen, dat verankering van waarachtige sociale dialoog noodzakelijk is voor de toekomst van Suriname.

Heel veel succes en wijsheid toegewenst !

donderdag 14 april 2016

Nieuwe pleitbezorgers voor sport en cultuur voor ontwikkeling.

In de twee jaar dat Projekta het Actieve Burgers door Cultuur en Sport programma (ABCS) uitvoert, zijn er een aantal personen die onze aandacht hebben getrokken, mensen die in korte tijd enorm gegroeid zijn in hun uitstraling en capaciteit. Deze mensen belichamen de wens van het programma om meer leiderschap op het gebied van sport en cultuur voor ontwikkeling te stimuleren. Het zijn personen die binnen hun eigen kring anderen leiden, activiteiten ontplooien opdat hun doelgroep hun recht op sport en cultuur meteen kunnen beleven, maar die, volgens ons, ook in staat zijn om een bredere maatschappelijke rol te vervullen als pleitbezorgers voor het recht op sport en cultuur, en als leiders van grotere maatschappelijke verbanden.

Speciaal voor deze groep heeft Projekta het “Ambassadeursprogramma” ontwikkeld. Dit programma biedt de geselecteerde personen de gelegenheid om te groeien in de rol van maatschappelijke voortrekker op het gebied van sport, cultuur, gemeenschapsontwikkeling, jongeren of een ander thema dat gerelateerd is aan het doel van het ABCS-programma.
In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 april is het eerste trainingsweekend binnen dit ABCS-programmaonderdeel gehouden, met deelnemers van Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie/Sana Budaya Dance Company (VHJI/SBDC) , Naks Wan Rutu, Rumas, Muziekschool Bellas Artes, Schaak- en Badmintonorganisatie Moengo, Youth Advocacy Movement (YAM), Sangh Parivar Suriname (SPS).

De deelnemers kregen als eerste taak om vast te stellen voor welk thema zij zich  sterk willen maken, oftewel waar zij de pleitbezorger (advocate) voor willen zijn. Voorbeelden hiervan zijn Life Skills incorporeren in sportactiviteiten, dat jongeren meer waardering hebben voor hun eigen cultuur en jongeren de talenten helpen ontdekken en ontwikkelen, de perceptie van dans veranderden van alleen een bewegingsactiviteit naar een manier voor maatschappelijke groei en ontwikkeling van individuen.

Het weekend was vooral gericht op zelfreflectie: wie ben ik, wat geeft mij moed, wat maakt me bang, wat heb ik nodig om echt een pleitbezorger te worden? Deelnemers werkten ook aan hun eigen ontwikkelingsplan als “advocate”.

Ze hebben inspiratie kunnen putten uit quotes. Een qoute die deelnemers aansprak is:  Don’t complain about it if you’re not going to make it better- (Sen. Blanche Lincoln), omdat, zoals een deelnemer het formuleerde Als er iets mis is volgens jou, helpt het klagen niet zoveel. ...er  wordt gezegd dat jongeren hun cultuur niet waarderen, er wordt veel geklaagd erover. Maar die stap naar die jongeren toe blijft vaak genoeg weg”. Over dezelfde quote reageerde een ander “we moeten niet als slachtoffer denken, maar we moeten denken aan mogelijkheden- wat de situatie ook is, er zijn altijd mogelijkheden”. Ook  de quote “I always wondered why somebody didn’t do anything about it. Then I realized: I am somebody” confronteerde de deelnemers met hun eigen houding ten opzichte van maatschappelijke problemen. “Ik ben iemand, I am that somebody, dat neem ik mee” gaf een deelnemer aan.


Enkele eigenschappen en skills die advocates dienen te hebben zijn: tegen kritiek kunnen, strategieën uitzetten en oplossingsgericht denken , gaf men aan. Maar men besefte dat het veel werk zal zijn om dit te bereiken. Dat willen ze graag doen, want ze willen allen rolmodellen worden voor jongeren. Op de vraag hoe ze een rolmodel willen zijn, wat voor rolmodel ze willen zijn, antwoordden ze  o.a. “ Dat ze (jongeren) mijn levenspad ook zien als inspiratie”; “Principes hebben en ze hoog houden, m’n normen en waarden duidelijk voor mezelf zijn, niet in m’n shell kruipen”; “(ik wil tonen) dat alles wat je hebt gehad moet je delen met anderen, zodat ze ook zover kunnen gekomen”

Deelnemers hebben aangegeven door het weekend geïnspireerd te zijn om verder te durven, dat de zelfreflectie ze goed gedaan heeft, en dat ze uitkijken naar de volgende stappen binnen het programma.

Voor personen die wel geselecteerd waren maar helaas niet aanwezig konden zijn, zal er een inhaalsessie worden gehouden.


Het ABCS programma heeft als doel het vergroten van de beleving van het recht op sport en cultuur. Het programma wordt uitgevoerd door PROJEKTA i.s.m. de Nederlandse Ambassade te Paramaribo en ISA (International Sports Alliance).

donderdag 7 april 2016

Wereldgezondheidsdag

Op 7 april staat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stil bij haar oprichting in 1948. Elk jaar wordt er een specifiek, wereldwijd gezondheidsvraagstuk gekozen om de nadruk op te leggen. Dit jaar is het thema de strijd tegen diabetes.

Diabetes werd lang gezien als een welvaartsziekte, maar komt tegenwoordig het meest voor in ontwikkelingslanden. Niet alleen individuen en gezinnen ervaren de ziekte als pijnlijke last, diabetes heeft ook grote gevolgen voor het welzijn van nationale gemeenschappen en economieën.

Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur riep in aanloop naar de verkiezingen van 2015 de politieke partijen op om in hun beleidsvoornemens prioriteit te geven aan het terugdringen van niet-overdraagbare aandoeningen (waaronder diabetes) en de hoge sterfte ten gevolge van hartaandoeningen (welke een gevolg kunnen zijn van diabetes).

Dr. Yitades Gebre, directeur van de PAHO/WHO in Suriname, zegt hierover: “… We zijn echter duidelijk niet op de goede weg. Beleidsmaatregelen zijn nodig om betaalbare en gezonde voeding beschikbaar te maken voor een ieder; om de mogelijkheden voor lichamelijke activiteit te verbeteren; om patronen van voeding en lichamelijke activiteit te beïnvloeden bij de gehele bevolking. Een combinatie van fiscaal beleid, wetgeving, veranderingen in de leefomgeving en bewustzijnsverhoging ten aanzien van de gezondheidsrisico’s werkt het beste om gezondere voeding en lichaamsbeweging te bevorderen. Dergelijke maatregelen zullen positief zijn voor mensen met diabetes en het risico op complicaties verminderen. Ook hebben regeringen middels de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling (SDGs), zich eraan verbonden om de voortijdige sterfte van niet-overdraagbare chronische ziekten (NCDs), waaronder diabetes, terug te brengen.” Bron: de Ware Tijd, 7 april 2016.

Naast bovenstaande beleidsmaatregelen, wordt er door de Dr. Gebre mede de nadruk gelegd op het belang van planning, gecoördineerde actie, voorlichting en toegankelijkheid van betaalbare gezondheidszorg. Deze, en andere, beleidsprioriteiten zijn ook terug te vinden in ‘Voor onze Toekomst’, het document dat opgesteld is door het Burgerinitiatief om aan te geven welke maatregelen prioriteit zouden moeten krijgen in de regeerperiode 2015-2020.

Lees hier alles over het thema ‘Gezondheidszorg’.

woensdag 6 april 2016

Internationale Dag van Sport voor Ontwikkeling en Vrede

Vanwege het bereik, de ongeëvenaarde populariteit en de potentiële basis die het vormt voor positieve waardenoverdracht, is sport een belangrijk middel om bij te dragen aan de doelen van de Verenigde Naties (VN) op het gebied van ontwikkeling en vrede. Om meer bewustzijn te creëren voor de mogelijkheden die sport biedt, heeft de VN 6 april uitgeroepen tot Internationale Dag van Sport voor Ontwikkeling en Vrede.

Het uitroepen van deze internationale dag betekent groeiende erkenning door de VN van de positieve invloed die sport kan hebben op sociale en economische ontwikkeling en mensenrechten.
Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de VN zegt hierover: “Sport has become a world language, a common denominator that breaks down all the walls, all the barriers. It is a worldwide industry whose practices can have widespread impact. Most of all, it is a powerful tool for progress and for development”.

Het VN-orgaan ‘Sport voor ontwikkeling en vrede’ heeft de campagne "Let's play for Sustainable Development Goals" gelanceerd. Dit filmpje laat zien hoe kinderen wereldwijd zich inzetten voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Klik op de volgende links om meer te lezen over de activiteiten die PROJEKTA onderneemt binnen het sport en cultuur voor ontwikkelingsprogramma genaamd ‘Actieve burgers door cultuur en sport (ABCS). Het ABCS-programma heeft als doel het vergroten van de beleving van het recht op sport en cultuur. Het programma wordt uitgevoerd door PROJEKTA i.s.m. de Nederlandse Ambassade te Paramaribo en ISA (International Sports Alliance).