zaterdag 26 oktober 2019

BINI schaart zich achter VES en VSB

Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) heeft via 
de media kennis genomen van hetnwetsvoorstel ter wijziging van de Wet op de Staatsschuld, zoals ingediend door een lid van De Nationale Assemblee. BINI heeft eveneens kennis genomen van de diverse meningen in de media van maatschappelijke groepen en de private sector, met name de VES (Vereniging van Economisten in Suriname) en de VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven), en schaart zich volledig achter de inhoud.

Het wetsvoorstel ter wijziging van de Wet op de Staatsschuld wordt onmiskenbaar door een brede groep van maatschappelijke organisaties en burgers gezien als nog een andere stap richting financiële afgrond van ons land. Een bekend Afrikaans spreekwoord luidt dat er maar één stap nodig is om in een gat te vallen

De wet op de Staatsschuld geeft de hoogte van de wettelijk toegestane schuld aan. In de wet is aangegeven dat ons land maximaal 60% van haar inkomen (BBP) mag lenen, omdat er anders problemen kunnen ontstaan met de aflossing van de schulden. De wet heeft als uitdrukkelijke functie ons land te behoeden voor financieel-economische calamiteiten, zoals we die in het recente verleden hebben meegemaakt. Het is dus een wet die aangenomen is om dure, maar geleerde lessen vast te leggen om ons land te behoeden voor herhaling.

Het wijzigen van de wet conform het ingediende wetsvoorstel zal maken dat ons land met een nog grotere en ernstige schuldenproblematiek zal worden opgezadeld vanwege het ontbreken van sancties voor degene(n) die het besluit zou(den) nemen om meer te gaan lenen dan wettelijk is toegestaan. Wij verliezen dan de enige barrière voor functionarissen die zonder scrupules, lukraak geld lenen.
BINI is van mening, dat, indien er onduidelijkheden zijn in de wet, deze via dialoog met alle relevante groeperingen, inclusief het maatschappelijk middenveld, moeten worden besproken, zodat een zo breed mogelijk gedragen oplossing bereikt kan worden. BINI wil uiteraard participeren aan een dergelijke dialoog, maar wil direct voorop stellen, dat de strafbepaling in de wet dient te blijven als garantie van de toekomst van ons land. Ook een vastgesteld plafond voor het aangaan van leningen is daarom onmisbaar.
BINI roept alle volksvertegenwoordigers op die bij tijd en wijle laten zien hoe snel zij kunnen werken aan wetsvoorstellen, om met dezelfde voortvarendheid te werken aan wetsvoorstellen die al geruime tijd op behandeling en goedkeuring wachten, zoals de Wet Gebruik Wegbermen, de Milieuraamwet, de Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid, Wet Gelijke Behandeling Arbeid, de Wet Grondenrechten, het Enquêterecht en de diverse aanpassingen van het Wetboek van Strafrecht. 

BINI zou daarnaast zeer blij zijn indien eindelijk het ontwerp voor de Wet Openbaarheid van Bestuur werd gepubliceerd en als De Nationale Assemblee zich zou inzetten voor het implementeren van de Anti-Corruptie Wet, inclusief het instellen van de Anticorruptie Commissie en het hebben van een openbaar register van de bezittingen van gekozen en benoemde functionarissen, alvorens hun ambtstermijn aanvangt.

woensdag 9 oktober 2019

Community organisaties geven voorlichting over seksueel en huiselijk geweld


Op 25 en 26 september organiseerde Stichting Double Positive voorlichtingssessies over respectievelijk huiselijk geweld en kindermishandeling voor de cliënten en enkele personeelsleden van de stichting. Stichting Double Positive is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen die met het HIV virus leven en aan hun families.
Beide sessies zijn verzorgd door Marisca Leter van stichting Double Positive. Zij heeft de afgelopen maanden een training gevolgd van Stichting Projekta om seksueel en huiselijk geweld bespreekbaar te maken binnen de eigen organisatie en voor de doelgroep van de organisatie middels verschillende soorten bewustwordingsactiviteiten.
De deelnemers aan deze training  mochten een subsidie (grant) aanvragen bij Projekta voor een klein pilot project voor het uitvoeren van bewustwordingsactiviteiten voor hun eigen doelgroep.
De eerste dag, 25 september, is de sessie gestart met een oefening uit het SDV bewustwordingspakket. hierbij hebben de aanwezigen zelf kunnen ervaren hoe snel mensen, ook zij dus, over het algemeen over gaan tot het toepassen van geweld om hun zin te krijgen.

Verder hebben de aanwezigen op de eerste dag meer geleerd over wat huiselijk geweld precies inhoudt. Voor enkele van de aanwezigen was er slechts sprake van huiselijk geweld“ wanneer een man een vrouw slaat of als een man een vrouw geen geld geeft”. Deze training heeft de aanwezige cliënten en personeelsleden het inzicht gegeven dat huiselijk geweld veel meer dan dat is. Bijvoorbeeld dat er ook sprake van huiselijk geweld is als ouderen geslagen worden door hun kinderen of kinderen die onderling met elkaar vechten waar vooral de machtsverhouding duidelijk een rol speelt.
Het is gebleken dat de aanwezigen wel heel veel wisten over het onderwerp, maar dat ze de situaties die zij tegenkwamen, of kenden, niet benoemden als een vorm van geweld. Tijdens de training hebben de mensen ook enkele tips meegekregen wat ze kunnen doen indien ze slachtoffer zijn van huiselijk geweld of wat ze het best kunnen doen om een slachtoffer te helpen.

De sessie is afgesloten met een dance fitnesssessie onder leiding van Georgeddy Main. Zij is opgeleid tot community sportcoach binnen het programma “Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid”, welke wordt gefinancierd door de Nederlandse Ambassade. Deze dance fitnesssessie was erop gericht om de aanwezigen in het bijzonder de vrouwen bewust te maken van het belang van bewegen.

Op de 2e dag is het onderwerp ‘kindermishandeling’ aan de orde gekomen. Het doel was om de ouders bewust te maken van hun eigen gedrag jegens hun kinderen. De sessie heeft de aanwezigen meer inzicht gegeven in de verschillende vormen van kindermishandeling en wat kindermishandeling inhoudt.


Ook in deze sessie hebben de mensen tips meegekregen hoe ze zich op kunnen stellen als volwassenen naar hun eigen kind(eren) toe, maar ook naar andere kinderen die ze tegenkomen. Deze tips hebben enkele aanwezigen meteen tot nadenken gezet. Ze kwamen erachter dat ze bepaalde situaties anders aan konden pakken. Het feit dat het een luchtige sessie was, heeft gemaakt dat mensen zich genoeg open durfden te stellen om veel vragen te stellen en eigen ervaringen te delen. Dit is een belangrijk doel van het “Hear Us Now” programma van Projekta. Mensen moeten zich op hun gemak kunnen voelen om over seksueel en huiselijk geweld te praten binnen hun organisatie/buurt/gemeenschap. 


De ouders konden middels een zelftest nagegaan hoe vaak ze geweld toepassen in de opvoeding van hun kinderen. Er zijn ook tips gegeven hoe je geweldloos kunt opvoeden. Het geven van complimenten was voor de ouders een hele grote eye opener, omdat ze in de meeste gevallen alleen reageren op regels die de kinderen verbreken. Een ouder gaf huilend aan dat ze veel geleerd heeft, omdat ze veel sloeg, vooral haar dochtertje. De ouders zullen voortaan complimenten geven als de kinderen iets goeds doen en zullen meer praten.

 De bewustwordingsactiviteiten zijn onderdeel van het programma “Hear Us Now”. Het programma “Hear Us Now” wordt gefinancierd door de European Fund for Democracy and Human Rights. Het programma vormt samen met het programma “Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid”, dat uitgevoerd wordt als partnerschap tussen Projekta, de Nederlandse Ambassade in Suriname en ISA (International Sport Alliance), een tweejarig traject van versterking van gemeenschapsorganisaties om geweld tegen te gaan en gendergelijkheid binnen sport te bevorderen.