vrijdag 28 maart 2014

Lessen voor Jonge Vrouwen

In de 3e editie van de Maart van de Vrouw Nieuwsbrief die gisteravond werd gepresenteerd staat een interview met Monique NouhChaia (Caribbean Investment Group; o.a. Readytex) en Maureen Habieb (directeur L&B Surimix, Contintental Shipping Agency). Daarnaast geven ze ook advies aan jonge vrouwen.


woensdag 26 maart 2014

Niet vergeten: donderdag laatste activiteit Maart van de Vrouw! (met naborrel!)

In Grote Haast...want natuurlijk moeten we nog van alles en nog wat afronden; hier een reminder voor de laatste openbare activiteit van de Maart van de Vrouw 2014:
Donderdag 27 maart, 19.00 uur in Lalla Rookh, gebouw 1.
met resultaten van ons mini onderzoek naar beeldvorming van vrouwen ind e media, onze nieuwsbrief met veel verhalen over vrouwen in besluitvormingsposities; verhalen uit onze sessies voor vrouwen uit politieke partijen,  filmpjes over deze vrouwen, en nog meer. We serveren bara met chutney en cake met suikermuisjes bij de alcoholloze naborrel.

maandag 24 maart 2014

Uitnodiging 2e discussie: Politieke Participatie van Vrouwen in het Caraibisch Gebied


Annette Tjon Sie Fat en Monique Essed-Fernandes Fernandes onderzochten in opdracht van de UNDP (Latijns Amerikaans en Caraibisch subregionaal kantoor) de stand van zaken met betrekking tot de politieke participatie van vrouwen in het Caraibisch Gebied. Ze keken daarbij vooral naar Jamaica, Guyana en Suriname. Met toestemming van de UNDP presenteren zij de voorlopige bevindingen van dit rapport.

datum: DINSDAG 25 MAART 2014
tijd: 19.00 UUR
plaats: LALLA ROOKH, GEBOUW I
TOEGANG VRIJ!

2e groep start programma "Actieve Burgers door Cultuur en Sport"

Projekta hield in het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 maart j.l. het kennismakingsweekend voor de tweede groep deelnemers aan het "Actieve Burgers door Cultuur en Sport" programma. In de Ware Tijd van dinsdag 11 maart verscheen hierover het volgend artikel: 


Projekta krikt organisaties op door training

door Gilliamo Orban

PARAMARIBODoor personen van zestien cultuur- en sportorganisaties te trainen, wil stichting Projekta dat zij hun taak beter vervullen. Volgens stichtingsdirecteur Sharda Ganga, zullen trainees vaardigheden worden aangereikt om onder meer andere personen te vormen. “Door hun sport- en cultuuractiviteiten kunnen ze bijvoorbeeld dropouts begeleiden en zorgen voor huiswerkbegeleiding”, zegt Ganga.  Met de training wordt invulling gegeven aan het programma ‘Actieve burgers door cultuur en sport’. Voor dit project is drie jaar uitgetrokken. In het voorbijeweekend zijn in Overbridge de tweede groep van personen uit de zestien organisatiesgetraind.   
De deelnemers krijgen de ruimte om de doelstellingen van hun organisatie op papier te zetten. Daarna wordt nagegaan hoe ze deze kunnen realiseren, welke tools hiervoor nodig zijn en wat de rol van Projekta kan zijn op dit stuk.De organisaties worden hierdoor versterkt en kunnen meer activiteiten in de buurten ontplooien. Het publiek zal in de gelegenheid worden gesteld om kennis te maken met de personen en zo kunnen er samenwerkingsverbanden ontstaan. “Ze moeten uiteindelijk aan tafel kunnen zitten met de overheid en beleidsmakers erop wijzen wat ze nodig hebben van het beleid”, benadrukt Ganga.  
Volgens haar worden deelnemers op het voordeel gewezen van het participerenin een organisatie. “Driekwart van de personen die nu het land helpen besturen,zijn afkomstig uit onder meer sport-, jongeren- en cultuurorganisaties”, zegt Ganga. Het project wordt gefinancierddoor de Nederlandse ambassade in Suriname en Nederlandse Sportassociatie.-.
Projekta foto's 

Verslag "Vrouwen in Topposities"

Op dinsdag 18 maart hield Projekta haar eerste openbare activiteit in het kader van de Maart van de Vrouw 2014, de openbare discussie “Vrouwen in Topposities”. De inleiders voor de avond waren Silvana Groenefelt en Vidya Narain, beide onlangs afgestudeerd als Bachelor in de studierichting Sociologie aan de Anton de kom Universiteit van Suriname.

Beleid m.b.t. doorgroei mogelijkheden
Volgens het Global Gender Gap rapport, waarbij onderzoek is gedaan in 34 landen, heeft slechts 5% van bedrijven een vrouw als directeur- Noorwegen is het enige land waar meer dan 40% van de posities binnen besturen van bedrijven (Raden van Commissarissen) wordt bekleed door vrouwen. Uit de laatste volkstelling blijkt dat in Suriname er grote verschillen bestaan tussen de verschillende bedrijfsectoren: zijn er binnen de Handelsector nog bij 40%  vrouwen te vinden in leidinggevende posities, bij Transport en Opslag is dat nog maar 15%, en binnen de Constructiesector zelfs nog maar een supermagere 5%.
Groenefelt keek vooral naar de mate waarin een bedrijfscultuur invloed zou kunnen hebben op de doorgroeimogelijkheden van vrouwen en mannen binnen bedrijven. Ze deed onderzoek binnen twee bedrijven in Suriname met elk meer dan 750 medewerkers. Binnen het ene bedrijf is minder dan 15% van de top, vrouw; bij het andere 25% (resp. 1 van de 7 topfuncties, en 2 van de 8). Binnen de subtop scoren vrouwen wat beter- 21 % om 42%.  Hoewel is gebleken dat  bedrijfscultuur niet echt invloed heeft op doorgroeimogelijkheden van mannen en vrouwen, wil dat niet zeggen dat er geen genderongelijkheid, of
genderstereotyperingen te vinden zijn bij de bedrijven. Groenefelt kwam ook een aantal stereotypen tegen van vrouwen en mannen in leidinggevende posities: men vond vrouwen in de top o.a bazig, emotioneler, verzorgender en mannen resultaatgerichter, zakelijker en competitief.  Ook gaf bijkans 40% van de respondenten toe dat het niet even makkelijk is voor vrouwen als voor mannen om door te stoten naar de top.
Politieke participatie hindostaanse vrouw
Vidya Narain deed naast desk study ook diepte interviews met Hindoestaanse vrouwen die actief zijn in de politiek en met sleutelfiguren, om na te gaan welke factoren de participatie van Hindostaanse vrouwen in politieke besluitvorming beinvloeden.  
Zij gaf aan dat onderwijs en de verschuiving van de huwelijksleeftijd bij wet een bijdrage hebben geleverd aan het veranderen van de positie van de hindostaanse vrouw. Deze had voorheen een ondergeschikte positie ten opzichte van de man, mocht niet werken en moest voor de huishouding en kinderen zorgen. Anno 2014 zijn hindostaanse vrouwen wel binnen partijstructuren vertegenwoordigd zijn, maar niet als voorzitter van een partij. Binnen het kabinet en de DNA zijn ze momenteel helemaal niet vertegenwoordigd.


Onderwijs, de drijfveer om belangen te behartigen, positieversterking en opvoeding, zijn de belangrijkste stimulerende factoren voor hindostaanse vrouwen om politiek actief te zijn. Als ouders al actief zijn in de politiek, dan is de kans groter dat ook de kinderen dat zijn; ook meisjes. Ze worden al van jongaf aan meegebracht naar buurtvergaderingen bijvoorbeeld, en raken daardoor bekend met de politiek. Educatie levert, behalve diploma’s, ook netwerken op-  meer contact met mensen bevordert de kans om actief te worden.  Daartegenover staan uiteraard belemmerende factoren zoals  culturele opvattingen, opvoeding, religieuze opvattingen, gezinsleven. “Schande” blijft een grote rol spelen binnen de hindostaanse groep- de sociale controle blijft groot, met name voor vrouwen. “Je goede naam” loopt gevaar op naarmate je bekender en actiever wordt. Narain pleit o.a. voor regel- & wetgeving, bewustwordingscampagnes,  en samenbundeling om meer hindostaanse vrouwen in politieke besluitvorming te krijgen.

zaterdag 15 maart 2014

Openbare discussie 'Vrouwen in Topposities'

De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek en in topfuncties in het bedrijfsleven is wereldwijd een vraagstuk, ook in Suriname dus. Voor hun afstudeeronderzoek zijn Vidya Narain en Sylvana Groenefelt nagegaan welke factoren van invloed zijn hierop. Zij zullen hun bevindingen presenteren tijdens een openbare discussie op dinsdag 18 maart, om 19.00u in Lalla Rookh (Gebouw 1).

Vidya Narain heeft bij haar onderzoek de nadruk gelegd op hindostaanse vrouwen en de factoren die hun participatie in politieke besluitvorming beïnvloeden. Niet alleen de rol van de hindostaanse cultuur, maar ook de wijze waarop deze vrouwen betrokken worden bij politieke besluitvormingsprocessen, zijn onder een vergrootglas geplaatst.

Sylvana Groenefelt heeft haar onderzoek verricht bij twee prominente bedrijven in Suriname. Zij is nagegaan welke factoren van invloed zijn op de doorgroeimogelijkheden van mannen en vrouwen binnen deze bedrijven, volgens het personeel. Onderdeel van het onderzoek is ook een beschrijving van de organisatiecultuur.

Na de inleiding is er gelegenheid tot discussie tussen inleiders en het publiek, en natuurlijk ook tussen het publiek onderling. Wij hopen jou ook daar te zien. De toegang is vrij.

Deze openbare discussie is onderdeel van de 4e Maart van de Vrouw, een maand waarin wij de aandacht vragen voor de maatschappelijke positie van vrouwen in Suriname en in de wereld. Het was in 2011 namelijk 100 jaar geleden dat 8 maart als de Internationale Dag van de Vrouw werd ingesteld. Deze dag is wereldwijd een gelegenheid waarbij  wordt stilgestaan bij de economische, politieke en maatschappelijke verworvenheden van vrouwen. Tegelijkertijd wordt op 8 maart ook stilgestaan bij de lange weg die nog moet worden afgelegd voor er werkelijk sprake zal zijn van volledige maatschappelijke gelijkheid van vrouwen en mannen. 
Het thema voor dit jaar is ‘Vrouwen en Politiek’.

vrijdag 7 maart 2014

“Actieve Burgers door Cultuur en Sport”: we zijn gestart!

Projekta’s oproep voor deelname aan het “Actieve Burgers door Cultuur en Sport” programma is niet onbeantwoord gebleven. Ongeveer 20 organisaties gaven zich op, en na een eerste screening werden de geselecteerde deelenemers uitgenodigd voor de eerste activiteit, het kennismakingsweekend op Overbridge. Twee dagen lang hebben deelnemers nagedacht over hoe hun organisaties er over 3 jaar uit moeten zien en wat ze daarvoor nodig hebben. Ook de sterke en zwakke kanten van de deelnemers zijn aan de orde geweest en de verwachtingen welke ze van het programma hebben. Kortom: doelen zijn gesteld, trainingsbehoeften zijn geïdentificeerd, dromen zijn kenbaar gemaakt, kennis van het werk van andere organisatie is vergroot en de eerste stappen voor het netwerken zijn gezet.

De inzet van de deelnemers tijdens deze eerste activiteit is uitstekend geweest en Projekta heeft voldoende data kunnen verzamelen voor het verder uitzetten van de activiteiten.

Het programma bood nog ruimte voor nieuwe deelnemers, dus volgde een tweede ronde van mobilisatie.  Het projectteam heeft ook deze keer de aanmeldingen gescreend en de selectie voor deelname gedaan, waarna de “goede nieuws” mailtjes zijn verstuurd. Ook voor de tweede groep deelnemers is de eerste activiteit het kennismakingsweekend te Overbridge. 
In het weekend van 8 en 9 maart start dus voor een tweede groep deelnemers het traject naar actief burgerschap.
Niet alle organisaties die zich hebben opgegeven voor deelname zijn geselecteerd. Sommigen zijn net gestart, andere houden zich niet bezig met sport- en/of cultuuractiviteiten. Ook individuele personen die zich wilden registreren moesten we helaas teleurstellen.  Maar door de reacties van deze organisaties hebben wij ons een mooi beeld kunnen vormen van goede initiatieven die, hoewel ze buiten de scope van het programma vallen, prijzenswaardig zijn en wij wensen deze organisaties succes toe met hun activiteiten. We blijven jullie volgen!

Op dit moment zijn de organisaties die deelnemen:
 • Aserme Wopey
 • Bronsi Loco
 • Buurtorganisatie Ramgoelam (BOR)
 • De Arend
 • Esekematoko
 • Jigoro Kano
 • Jongere Actieve Werkers Ephraimzegen (JAWE)
 • Jongeren in Brokopondo (JiB)
 • Jongerenorganisatie Hollandse Kamp
 • NAKS Ala Kondre Dron
 • NAKS Wan Rutu Ala Firi
 • Quano Boys
 • RUMAS (‘Reik Uit naar Meer’)
 • Sangh Parivar
 • SCV Paremuru
 • SCV Sambura Woyupore
 • Sportvereniging Ganzee
 • Stg. Leiding 14
 • Stg. Voor Gemeenschapsontwikkeling en Verzelfstandiging (VGOV)
 • Taekwondo vereniging YellowBirds
 • Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI)
 • Voetbalvereniging Wit Santi
 • Vrouwenvereniging Overtoom
 • Youth Advocacy Movement (YAM)
 • Youth of Brokopondo (YoB)

 (Sommige van deze organisaties zijn onder voorbehoud toegelaten.) 

VROUWEN EN POLITIEK CENTRAAL BIJ PROJEKTA’S MAART VAN DE VROUW

Ook dit jaar organiseert Projekta de “Maart van de Vrouw”, waarin we gedurende de hele maand extra aandacht vragen voor de maatschappelijke positie van vrouwen. In de maand waarin de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart wordt herdacht, organiseren wij workshops, discussies, presentaties van onderzoeken en publiceren wij een nieuwsbrief waarin vrouwen, vrouwenrechten en de positie van vrouwen in Suriname centraal staan. Het thema van dit jaar is “Vrouwen en Politiek”.

Suriname heeft nog een hele lange weg te gaan voor er sprake zal zijn van werkelijke maatschappelijke gelijkheid van mannen en vrouwen- en één van de plekken waar de ongelijkheid het schrijnendst is, is de
politiek.

Alleen al het bedroevend aantal vrouwelijke DNA-leden zegt genoeg: nog geen 10% van het totaal. Er zijn meer dan 20 politieke partijen in Suriname: geen enkele heeft een vrouw als voorzitter. Suriname is één van de weinige landen ter wereld waar het steeds slechter gaat met de politieke participatie van vrouwen. Er zijn de laatste jaren enkele activiteiten geweest om dit vraagstuk voor het voetlicht te brengen- o.a. op initiatief van de DNA-voorzitter, maar er is nog veel meer nodig.


Training- en netwerksessies
Projekta grijpt haar Maart van de Vrouw aan om een officieel begin te maken met een traject naar de verkiezingen van 2015.  Op 6 maart starten wij met een serie van capaciteitsversterking- en netwerksessies voor vrouwen van politieke partijen. Deze sessies moeten o.a. bijdragen  aan het versterken en zichtbaarder maken van vrouwen in de politiek en uiteindelijk tot meer vrouwen in de volksvertegenwoordigende lichamen.  In de Maart van de Vrouw organiseren we 3 sessies, erna wordt het traject voortgezet op basis van de behoeften aangegeven door de participanten. Voor deze eerste ronde van sessies hebben zich reeds 40 vrouwen uit 12 partijen opgegeven.

Openbare discussies
Projekta organiseert ook dit jaar weer enkele openbare discussies.
Ook nu weer bieden wij een podium aan jonge vrouwelijke wetenschappers. Vidya Narain spreekt dan over “Hindostaanse vrouwen in de politiek”. Zij studeerde in 2013 af als Bachelor of Science in de Sociologie. Haar inleiding is gebaseerd op haar thesis waarin zij naging welke factoren de deelname van Hindostaanse vrouwen aan de politiek belemmeren of bevorderen.
Naast Vidya Narain houdt ook Silvana Groenefelt een presentatie. Zij zal spreken over “Vrouwen aan top in het Bedrijfsleven”, met name de obstakels die vrouwen ondervinden om door te groeien binnen bedrijven in Suriname. Ook zij studeerde in 2013 af als BSc Sociologie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Deze dubbele presentatie is op dinsdag 18 maart, om 19.00 uur in het Lalla Rookhgebouw I.

Annette Tjon Sie Fat en Monique Essed-Fernandes onderzochten in opdracht van de UNDP (Latijns Amerikaans en Caraibisch subregionaal kantoor) de stand van zaken met betrekking tot de politieke participatie van vrouwen in het Caraibisch Gebied.  Ze keken daarbij vooral naar Jamaica, Guyana en Suriname. Het baanbrekend rapport bevat niet alleen een schat aan data, maar schetst ook een beeld van de vele (institutionele en culturele) obstakels die overwonnen zullen moeten worden om te komen tot gelijke representatie van mannen en vrouwen in de politiek. Met toestemming van de UNDP presenteren zij de voorlopige bevindingen van dit rapport op dinsdag 25 maart, om 19.00 uur in Lalla Rookh, gebouw I.

Afsluiting: Vrouwen & Media en de Nieuwsbrief
Bij de afsluiting van de Maart van de Vrouw presenteert Projekta de bevindingen van een klein onderzoek naar genderbeeldvorming in Surinaamse kranten. Hoe worden vrouwen en mannen beschreven, hoe zichtbaar zijn ze, in welke rollen zien we vrouwen en mannen? Het onderzoek is vooral bedoeld als “eye-opener” voor journalisten en reclamemakers. Naast de onderzoeksresultaten wordt ook een  korte handleiding voor “genderneutrale berichtgeving” gepresenteerd.

Bij de afsluiting wordt traditiegetrouw ook de Maart van de Vrouw nieuwsbrief gelanceerd.
De afsluiting is op donderdag 27 maart, om 19.00 uur in Lalla Rookh gebouw I.donderdag 6 maart 2014

Start activiteiten Maart van de Vrouw

Vandaag starten wij met de activiteiten van de 3e editie van de Maart van de Vrouw.
(Vorig jaar hebben wij geen MvdV georganiseerd omdat er een heleboel andere organisaties activiteiten organiseerden- dus namen we even pauze- anders was het de 4e editie!)
Voor vandaag staat op het programma de start van een serie sessies met vrouwen uit politieke partijen. Want, er moeten natuurlijk wel meer vrouwen in DNA, en in de lokale besturen, in 2015! Met 10% van onze parlementszetels ingevuld door vrouwen behoren we tot de landen met de minste vrouwen in volksvertegenwoordiging.
De sessies zijn besloten. Maar dit kunnen we alvast vertellen: we hebben meer dan 40 aanmeldingen, van 12 partijen.
Later op de dag publiceren we hier op onze blog het programma van de hele maand (en het is spannend!)