dinsdag 22 augustus 2017

'Monitoring voor onze Toekomst' 2015 - 2016: het eindrapport

Twee maanden geleden presenteerde het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) de eerste draft van het eerste BINI-beleidsmonitoring rapport. Daarna ontvingen wij nog meer bijdragen van stakeholders binnen en buiten de overheid; die zijn vervolgens verwerkt en geanalyseerd. Met genoegen presenteren wij u dan het eindrapport, die u hier kunt downloaden.

De rapportage, gegroepeerd rond de thema’s waar BINI zich over buigt, beslaat globaal de periode vanaf het aantreden van deze Regering (augustus 2015) tot december 2016. De thema’s die wij hebben gevolgd zijn Kinderrechten, Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, Rechten van Inheemse en Tribale Volken, Milieu, Gezondheidszorg, Onderwijs, Goed Bestuur, Sport en Jongeren, en Decent Work. Deze prioriteiten zijn uitgewerkt in het document “Voor Onze Toekomst", dat BINI in mei 2015 publiceerde.

Het Beleidsmonitoringrapport geeft uiteraard geen totaalbeeld van de uitvoering van alle Regeringsprogramma’s, maar wij willen hiermee een aanzet geven tot een traditie van transparantie en rekenschap.

Het volgende Monitoringrapport van BINI zal over ongeveer eind 2018 verschijnen. Wij hopen dat tegen die tijd de Staat ook haar eigen monitoring en evaluatie rapporten opmaakt en openbaar maakt, zodat wij, als burgers, sneller en efficiënter de volgende stap kunnen zetten in het proces van participatieve monitoring: dat wij dieper kunnen graven naar de reële effecten van beleidsmaatregelen op de kwaliteit van leven van burgers. 

zondag 20 augustus 2017

De Wet Openbaarheid van Bestuur moet nu!


Toegang tot informatie in het algemeen belang,  is een basisrecht van burgers. Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur pleit daarom voor de lang beloofde Wet Openbaarheid van Bestuur.

woensdag 2 augustus 2017

Landbouwers plukken vruchten van kennisuitwisselingsbezoek Asigron

Dit wat we hier zien werkt erg motiverend. Dit is landbouw! Eigenlijk is wat wij doen spelen. Tijdens de volgende dorpsvergadering zullen we met de ervaring die we nu hebben, mensen overhalen om aan landbouw te doen”, gaf een landbouwer uit Matta enthousiast aan tijdens een veldbezoek aan Asigron.

Afgelopen zaterdag 29 juli bezochten ongeveer 20 personen uit Matta (Para) en Ricanaumofo (Marowijne) de uitgestrekte kostgronden op Asigron (Brokopondo). Kennisuitwisseling was het voornaamste doel van dit bezoek, dat onderdeel was van een project van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS). De aanwezigen waren onder de indruk van de professionaliteit en de schaal waarop er verbouwd wordt. Ook PROJEKTA was aanwezig, omdat zij het projectteam van het CELOS te hulp staat in de uitvoer en rapportage naar de donor - de internationale Alcoa Foundation - toe.

Landbouw en bio-diversiteit
Het CELOS is in 2015 gestart met de uitvoer van dit project, dat zich richt op het behoud van agro-biodiversiteit in diverse gemeenschappen in Marowijne, Para en Brokopondo.
Eerder is er onder andere per dorp een inventarisatie gemaakt van welke gewassen op dit moment verbouwd worden. De bewoners hebben zelf middels een puntensysteem aangegeven aan welke gewassen zij het meest behoefte hebben. De economische potentie, maar meer nog of het een traditioneel gewas is, waren hierbij doorslaggevende argumenten. Sommige planten die traditiegetrouw worden verbouwd, worden namelijk bedreigd in hun voortbestaan. Door planters aan voldoende goed plantmateriaal te helpen, draagt het project niet alleen bij aan het behoud van de agro-biodiversiteit, maar ook aan de toegang tot gezonde voeding voor de bewoners van de gemeenschappen.

Plantmateriaal verzamelen en delen
Het Nationaal Herbarium is de enige instantie in het land die bevoegd is om plantmateriaal te verzamelen. Hun expertise op het gebied van verzamelingsmethodes (volgens internationale regelgeving) hebben zij met de planters van de dorpen gedeeld in een on-the-job training. Tijdens een tussentijdse evaluatie-sessie met de participerende planters uit Matta [oktober 2016], vertelde Anwar Helstone van het CELOS dat het projectteam prefereert het bestaande (traditionele) systeem van planten en conserveren te versterken, in plaats van voor de planters onbekende technieken op te dringen.
In totaal zijn er binnen dit project al meer dan honderd gewassen en kruiden verzameld en opgeslagen in het Nationaal Herbarium. Op deze manier blijven originele soorten bewaard en kunnen planters te allen tijde voorzien worden van gezond plantmateriaal om gewassen te verbouwen.

Kennisuitwisseling tussen gemeenschappen
Verschillende vertegenwoordigers van de gemeenschappen gaven zaterdag aan hoe groot de noodzaak is om kennis uit te wisselen en om afspraken te maken, bijvoorbeeld over de afzetprijzen van landbouwproducten. Door ervaringen met elkaar te delen en door samen aan oplossingen te werken, staan zij sterker en wordt landbouw een stabielere inkomstenbron. Hierdoor kunnen zij een hogere mate van economische ontwikkeling realiseren voor hun gemeenschappen. Ondanks de grote verschillen tussen de drie dorpen, benadrukten de aanwezigen met name de overeenkomstige uitdagingen. Door open en met respect voor elkaar en elkaars tradities te spreken, plukken alledrie de gemeenschappen de vruchten van dit project.  

Begeleiding door PROJEKTA
In februari 2015 riep de Alcoa Foundation organisaties op om projectideeën in te dienen bij PROJEKTA. Eerder werden projectvoorstellen rechtstreeks ingediend bij de afdeling Community Relations van Suralco. Zij ontvingen echter vaak projectvoorstellen die niet aan de voorwaarden van de Alcoa Foundation voldoen, waardoor organisaties en gemeenschappen in de gebieden waar Suralco werkte, vaak onvoldoende gebruik konden maken van de mogelijkheid om projecten financieel te laten ondersteunen. PROJEKTA is vanwege haar ruime kennis en ervaring met het werken met gemeenschapsorganisaties en het uitvoeren van soortgelijke programma’s, door de Alcoa Foundation gevraagd om de organisaties te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en -rapportage.

Lees via de volgende links meer over het capaciteitsversterkingsprogramma van PROJEKTA:

dinsdag 1 augustus 2017

Opgedane kennis PCM-training verder verspreiden

Op zaterdag 29 juli 2017 vond de certificaatuitreiking plaats van een Project Cycle Management training die Projekta verzorgde voor verschillende gemeenschapsorganisaties en andere non-profit organisaties in Para. Deze training was onderdeel van het project 'Capacity strengthening of current and future community-based organizations’, welke Projekta met financiering van de Alcoa Foundation uitvoert. De training was niet alleen gericht op het schrijven van projecten maar ook het beheren van het proces tijdens de uitvoering.

De certificaten zijn uitgereikt aan 17 deelnemers van 10 organisaties: de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), het Jongerenbestuur van Witsanti, de Stichting Beheer te Goed en Plantage Onoribo, de Double Positive foundation, de Stichting Pali-Wanita, de Jongerenvereniging Para, het dorpsbestuur van Matta, het Ondernemersplatform Para, de Stichting Witsanti Educatief Centrum, het Commissariaat van Para en de Stichting Jeugdwerk Zanderij en Omgeving.


Toepassing van de opgedane kennis

Voorafgaand aan de uitreiking, hielden deelnemers Sahira Poeketie en Thea Romalho een presentatie over hoe zij de nieuwe kennis hebben kunnen inzetten in de praktijk. 

Sahira Poeketie (jongerenbestuur Wit Santi): “Voorafgaand aan de training waren we al bezig met een project. Dit project voeren we met eigen middelen uit. Wij houden snoeppauzes en fundraising op school, en alle begeleiders dragen elke maand SRD 5 uit hun salaris bij. Zo zijn we elke zaterdag bezig met de kinderen. Ze verheugen zich er op, en vragen al vanaf woensdag ‘is het al weekend’? Door middel van sport en spel brengen we ze van alles en nog wat bij. Wat ik heb geleerd uit de training is vooral hoe te organiseren, dat je niet altijd alles zelf moet doen. Zo heb ik dan een team van mensen die samen het werk verdeelt en uitvoert.”

Thea Romalho (basja van Witsanti, deelnemer namens de VIDS): “We leren ze ook zuinig te zijn op het milieu, en alle spullen steeds na afloop op te ruimen. Ik heb ook geleerd om alles op te schrijven. Ik heb ook geleerd om niet te oordelen. Dat is vooral belangrijk als je met kinderen werkt, vooral als de kinderen van allerlei verschillende thuis situaties en problemen komen. We hebben ook geleerd om alle kosten mee te nemen, zelfs kosten waar je in het begin niet aan zou denken.”


De projectvoorstellen

Verder hebben Melisa Wongsodikromo van stichting Pali Wanita en Idris Fredison van de Vereniging voor Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS)  de projectvoorstellen gepresenteerd, welke ze onder begeleiding van Projekta, gedurende de training hebben uitgewerkt.

Het projectvoorstel van Pali Wanita heette “Kinderen leren op een milieuvriendelijke manier gewassen te telen in een plantenkas”. Het projectvoorstel is erop gericht het tekort aan operationele middelen van de St. Ferdinand school te verkleinen. De St. Ferdinand school beschikt reeds over een plantenkas welke gebrekkig functioneert. Door de plantenkas te renoveren, een onderhoud- en beheerssysteem samen te stellen en de studenten van de 7e leer jaar samen met hun ouders en leerkrachten te trainingen in het telen van groenten in een plantenkas zal getracht worden inkomsten voor de school te verdienen, en zullen deelnemers ook bewust gemaakt worden van de relatie tussen klimaatsverandering en voedselzekerheid. Een van de subdoelen van het project is dat de deelnemers ook thuis groeten zullen telen volgens de aangeleerde technieken.

Namens de VIDS presenteerde Idris Fredison het projectvoorstel “Motivatiekamp en sessies ter verhoging van schoolprestaties van leerlingen van LBO Zanderij 1’’. Gelijk aan de titel is het projectvoorstel erop gericht om de schoolprestaties van de leerlingen van LBO Zanderij 1 te verhogen. Door een motivatie-kamp en follow-up motivatiesessies te organiseren voor de studenten en regelmatig gesprekken te hebben met de ouders en leerkrachten zal getracht worden de schoolprestaties van de studenten te verhogen. 

Hart onder de riem

Mevrouw Sandra Nijman, Districtssecretaris van Para, vertegenwoordigde de districtscommissaris van Para bij de uitreiking. Zij sprak haar waardering uit over het feit  dat de training is verzorgd speciaal voor Para. Ze benadrukt dat het belangrijk is dat de opgedane kennis vooral wordt doorgegeven aan de gemeenschap en niet blijft bij deze groep deelnemers. Ze sprak de hoop uit dat er in de toekomst weer een project cycle management training zal zijn en waaraan nog meer organisaties zullen deelnemen.

Dhr. Hendrik Fonkie van de Community Relations van de Suralco voerde het woord namens de Alcoa Foundation. 
Hij zei heel blij te zijn met deze groep trainees, die bijzonder veel enthousiasme en inzet hebben getoond. Hij benadrukte dat de Alcoa Foundation liever investeert in dit soort trainingen in plaats van gebouwen opzetten, zodat gemeenschappen leren om zelf geld te genereren om zelf gebouwen op te zetten en te beheren. Hij herhaalde hoe belangrijk het is dat zij de opgedane kennis verder verspreiden.


vrijdag 30 juni 2017

Training Projectschrijven & Training Management Skills

Trainingen voor personen verbonden aan sport– en cultuurorganisaties en buurtorganisaties die sport– en cultuuractiviteiten organiseren voor en met een doelgroep

Projectschrijven
Zaterdag 15 en zondag 16 juli, 9.30u– 16.00u, Asewa Otono

Een training in het schrijven van een projectvoorstel bestemd voor indiening bij een financierder. Tijdens de training komen de basisonderdelen van een projectvoorstel aan de orde. De training zal o.a. ingaan op de volgende vragen:  welk probleem wil je oplossen met het project? Op welk onderdeel van het probleem wil jij je richten? Welke activiteiten zul je uitvoeren om het probleem op te lossen? Hoeveel kost de uitvoering van het project?

Management Skills
Zaterdag 12 en zondag 13 augustus, 9.30u– 16.00u, Asewa Otono

Een training in het sturen van activiteiten binnen je organisatie. De training gaat in op enkele belangrijkste vaardigheden voor leidinggevenden binnen sport– en cultuurorganisaties. Hoe kan je organisatieleden motiveren en enthousiasmeren? Het stellen van organisatiedoelen, delegeren van taken, teambuilding, interne communicatie, probleemoplossend werken en conflicthantering komen onder andere tijdens de training aan de orde.

Wat kost het?
Deelname per training kost SRD 75,- per persoon, of SRD 100,- voor 2 personen. (Max. 2 personen per organisatie, inclusief digitale hand-outs en consumptie). Korting mogelijk bij deelname aan beide trainingen.

Interesse voor deelname? 
Aanmelden voor de training geschiedt door het invullen van het registratieformulier.
Click hier voor de link naar het formulier.
De aanmelding sluit op dinsdag 11 juli  2017.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmeldingen zullen gescreend worden op basis van de bovengenoemde criteria voor deelname.

Voor meer informatie: projekta@sr.net; tel:  439924/ 439925

dinsdag 20 juni 2017

Zakelijk het regeringsbeleid volgen: eerste monitoringrapport BINI-Burgerinitiatief

Eén van de belangrijkste sociaal maatschappelijke initiatieven die we in ons land kunnen hebben, noemde DNA-Voorzitter Jennifer Simons het eerste Beleidsmonitoringrapport van BINI, het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur. Elke regering en elke oppositie zal rekening moeten houden met deze duidelijke en zakelijke manier van het beleid volgen, gaf ze aan.
Op donderdag 15 juni presenteerde BINI het conceptrapport aan genodigden van Ministeries, internationale organisaties, DNA-leden, ambassades, en andere stakeholders. Op vrijdag was de presentatie open voor publiek. Het Monitoringrapport wordt eind deze maand afgerond. Een ieder wordt uitgenodigd om informatie betreffende de opgenomen beleidsprioriteiten en regeringsvoornemens aan te dragen.

Vlak voor de verkiezingen van mei 2015 presenteerde BINI haar beleidsprioriteiten in het document “Voor Onze Toekomst”. De afgelopen periode is BINI de uitvoering nagegaan van diverse beleidsvoornemens die samenhangen met de prioriteiten gesteld in dat document. Regeringsvoornemens uit het Ontwikkelingsplan 2012-2016, de Regeringsverklaring, de begrotingen van Ministeries, en de Jaarredes van 2015 en 2016, of bekendgemaakt via de media zijn geïnventariseerd en vervolgens is bekeken wat daarvan is uitgevoerd.

De rapportage, gegroepeerd rond de thema’s waar BINI zich over buigt, beslaat globaal de periode vanaf het aantreden van deze Regering (juni 2015) tot december 2016. De thema’s die zijn gevolgd zijn Kinderrechten, Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, Rechten van Inheemse en Tribale Volken, Milieu, Gezondheidszorg, Onderwijs, Goed Bestuur, Sport en Jongeren, en Decent Work. Het rapport geeft uiteraard geen totaalbeeld van de uitvoering van alle Regeringsprogramma’s, maar wil een eerste aanzet zijn tot een traditie van transparantie en rekenschap. 
Het onderzoek bracht veel informatie aan het licht. Zo bleek dat de Regering in totaal 36 voornemens heeft aangegeven voor versterken van Goed Bestuur, Rechtsstaat en Mensenrechten, die direct verbonden zijn aan de prioriteiten van BINI. Hoewel er een aantal zaken zijn uitgevoerd, blijven belangrijke zaken zoals de wet Openbaarheid van Bestuur, nog altijd steken in beloftes. Ook milieuwetgeving komt nauwelijks van de grond, een lot dat ook onderwijswetten treft.

Van het voornemen om meer dialoog te voeren met maatschappelijke organisaties is ook weinig te merken. Een van de belangrijkste taken van een overheid is te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van welvaart – op dat vlak zijn er een aantal maatregelen genomen die de directe gevolgen van de financieel-economische crisis op de meest kwetsbaren zouden moeten verlichten. De keuze van maatregelen en de wijze van uitvoering zijn echter uitermate inefficiënt en corruptiegevoelig. 

De monitoring bracht veel beweging aan het licht, maar het zijn veelal losse, adhoc acties zonder dat er een groter idee of plan achter schuilt. Met andere woorden: er wordt wel gewerkt, maar van echt beleid is nauwelijks sprake.  
Een doorlopend thema blijft de zwakte van de Overheid. Ondanks alle investeringen in capaciteitsversterking blijft die niet in staat om haar taken naar behoren uit te voeren. De zwakte van de Overheid is een politieke keuze, volgens Projekta-directeur Sharda Ganga. Opeenvolgende regeringen hebben namelijk de efficiëntie en effectiviteit van de Overheid om haar taken uit te voeren, uitgehold door vriendjespolitiek en nepotisme. Door bij elke Regeringswisseling mensen van boven tot ver onder aan de hiërarchie te vervangen door partijgenoten en/of vrienden is het institutioneel geheugen kapot gemaakt. Kennis en kunde zijn allang geen vereiste meer voor een functie. Capaciteitsversterking binnen dit systeem is dan ook dweilen met de kraan open.

Een van de zwaktes van het Overheidsapparaat is de gebrekkige afstemming tussen diensten en afdelingen binnen ministeries en tussen ministeries. Hierdoor is het onmogelijk om adequaat te reageren op complexe vraagstukken, zoals armoede. Complexe problemen vragen om geïntegreerde oplossingen.

BINI wil uiteindelijk in staat zijn om de impact van, en investeringen in beleidsmaatregelen te kunnen traceren en monitoren. Dat is momenteel onmogelijk. De wijze waarop ‘s landsbegrotingen worden gemaakt is onoverzichtelijk en vaak nauwelijks te koppelen aan de uitvoering van beleid. Daarnaast is een groot obstakel het niet beschikbaar zijn van gegevens, of terughoudendheid van afdelingen en directoraten om informatie te verstrekken dat niet loopt via de Minister.
Er is geen traditie van monitoring en rapportage op activiteiten- en groter niveau, waardoor resultaten van acties niet te achterhalen zijn, en er ook geen uitspraak kan worden gedaan over de doelmatigheid van bestedingen en de effectiviteit van acties.  “Natuurlijk is de Wet Openbaarheid van Bestuur voor BINI een grote prioriteit”, zegt Ganga, “maar wat valt er aan informatie op te vragen als die informatie er simpelweg niet is?”.

Het Monitoringrapport is nog in concept. Klik hier om de Monitoringmatrices te downloaden. Lees de instructies op de eerste pagina. U kunt tot en met vrijdag 23 juni aanvullende informatie naar ons mailen.

woensdag 7 juni 2017

Beleidsmonitoring: wat is beloofd en wat is echt gedaan?

Vlak voor de verkiezingen van mei 2015 presenteerde het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (afgekort: BINI) haar beleidsprioriteiten in het document “Voor Onze Toekomst". De afgelopen periode hebben wij gekeken naar welke van onze prioriteiten door de Regering en de Overheid zijn meegenomen in hun plannen en wat daarvan in uitvoering is, of reeds is uitgevoerd. Daarnaast keken wij ook naar de uitvoering van diverse beleidsvoornemens (verbonden aan onze thema’s) die de Regering kenbaar maakte in o.a. het Ontwikkelingsplan 2012-2016, de Regeringsverklaring, de begrotingen van Ministeries, en de Jaarredes van 2015 en 2016, of via de media.

De rapportage, gegroepeerd rond de thema’s waar BINI zich over buigt, beslaat globaal de periode vanaf het aantreden van deze Regering (augustus 2015) tot december 2016. De thema’s die wij hebben gevolgd zijn Kinderrechten, Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, Rechten van Inheemse en Tribale Volken, Milieu, Gezondheidszorg, Onderwijs, Goed Bestuur, Sport en Jongeren, en Decent Work. Het rapport geeft uiteraard geen totaalbeeld van de uitvoering van alle Regeringsprogramma’s, maar wij willen hiermee een aanzet geven tot een traditie van transparantie en rekenschap. Wij hopen u te mogen verwelkomen bij de presentatie van het eerste  BINI- Beleidsmonitoringrapport

Datum:            Vrijdag 16 juni
Tijd:                 19.00-21.00 uur (inloop 18.30 uur)
Plaats:             Courtyard by Marriott, Palm AB
Let op: Er zijn een beperkt aantal plaatsen. De toegang is gratis, maar registratie vooraf is verplicht. U kunt zich aanmelden tot donderdag 15 juni, via de telefoonnummers 439924/ 439925 of per mail op projekta@sr.net.

Klik hier voor de brochure met hoofdpunten "Voor Onze Toekomst"
Klik hier voor het volledige document "Voor Onze Toekomst"

Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) is een collectief van maatschappelijke organisaties en individuele burgers die een rechtvaardige maatschappij voorstaan, waarin de mens en menselijke waardigheid centraal staan, en de beleving en waarborging van de rechten van alle burgers het uitgangaspunt is voor het handelen van de Regering, het Bedrijfsleven, en de Civil Society zelf. Aan het Burgerinitiatief neemt een groot aantal maatschappelijke organisaties en individuele burgers deel, die allen jarenlange expertise bezitten op hun werkgebied zoals Projekta, VES (Vereniging van Economisten in Suriname), VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven), VIDS (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname), Tropenbos International Suriname, Green Heritage Fund Suriname (GHFS), Stg Projekten Christelijk Onderwijs Suriname, Stg Onderwijs EBGS, Stg Ultimate Purpose, Women’s Rights Centre, Vrouwen Parlement Forum, LGBT Platform Suriname, Stas International, Global Shapers Paramaribo, Universiteitsinstituut Kinderrechten (UK), Foundation for Human Development, WWF Suriname, Bureau voor de Dienstverlening van NGO’s, Nationale Vrouwenbeweging, Monique Essed-Fernandes, Antoon Grunberg, Fenna Walhain, Hans Lim A Po, Aroen Gangaram Panday, Camille Essed, en Nancy del Prado.
De thematische werkgroepen van BINI zijn: Democratie, Goed Bestuur en Rechtsstaat; Milieu; Financieel-Economische en Monetaire Ontwikkeling; Kinderrechten; Gender; Rechten van Inheemsen en Tribale Volkeren; Fatsoenlijk Werk; Onderwijs; LGBT rechten, Gezondheid; Sport en Jongeren; en Ruimtelijke Ordening.