vrijdag 21 september 2012

21 september, Internationale Dag van de Vrede

Elk jaar wordt de Internationale Dag van de Vrede wereldwijd herdacht. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft deze dag uitgeroepen als een dag voor het versterken van de idealen van vrede, zowel binnen als tussen alle landen en alle volkeren.

Het thema van dit jaar is "Duurzame Vrede voor een Duurzaam Toekomst". Dit thema is gekozen met het oog op de Rio+20 Klimaattop dit jaar. Daar benadrukten wereldleiders, het maatschappelijk middenveld, lokale overheden en de private sector hun politieke commitment voor duurzame ontwikkeling.
 

Duurzame vrede is gestoeld op duurzame ontwikkeling. Vele conflicten ontstaan rondom natuurlijke hulpbronnen, zoals diamant, goud, olie, hout of water. Een goed beheer van deze natuurlijke hulpbronnen kan een sleutelrol spelen in het bouwen van duurzame vreden in vooral post-conflict samenlevingen.
 

De Internationale Dag van de Vrede biedt mensen over de hele wereld een gemeenschappelijke datum om na te denken hoe zij allemaal kunnen bijdragen tot het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.



Secretaris Generaal Ban Ki-Moon sprak de volgende verklaring uit op de Internationale Dag van de Vrede: 

"On the International Day of Peace, the United Nations calls for a complete cessation of hostilities around the world.

We also ask people everywhere to observe a minute of silence, at noon local time, to honour the victims – those who have lost their lives, and those who survived but must now cope with trauma and pain.

The theme of this year's observance is "Sustainable Peace for a Sustainable Future".

Armed conflicts attack the very pillars of sustainable development.

Natural resources must be used for the benefit of society, not to finance wars.

Children should be in school, not recruited into armies.

National budgets should focus on building human capacity, not deadly weapons.

On the International Day of Peace, I call on combatants around the world to find peaceful solutions to their conflicts.

Let us all work together for a safe, just and prosperous future for all."



Meer informatie over de Internationale Dag van de Vrede is hier te vinden.

zondag 16 september 2012

Wet alléén onvoldoende voor corruptie aanpak

(uit De Ware Tijd)

door Agatha Castillo

14/09/2012

Paramaribo - "Ook al is de anti-corruptiewet er nog niet, je kunt nu al corruptie aanpakken. Er zijn duizenden dingen die nu al kunnen gebeuren als men serieus corruptie wil bestrijden." Daarmee bedoelt Sharda Ganga van Stichting Projekta niet dat de anti-corruptiewet onnodig is. Maar volgens haar lost de wet alléén, het probleem niet op. Een simpele maatregel die kan bijdragen aan corruptiepreventie bij bijvoorbeeld vergunningen, is dat procedures en processen duidelijk bekend zijn bij de burgers zodat deze weten waar zij aan toe zijn.

Bewustwording
Door de effectiviteit en efficiëntie van het overheidsapparaat aan te pakken, procedures vast te leggen en te standaardiseren worden al een heleboel corruptierisico’s aangepakt, vindt Projekta. "Maar procedures mogen nooit het werk stagneren." Daarnaast moet er veel meer aandacht worden besteed aan bewustwording over corruptie: "Vaak is men er niet van bewust dat zij een corrupte handeling plegen, omdat men bij corruptie vaak alleen denkt aan tyuku’s, maar niet aan vriendjespolitiek, of aan belangenverstrengeling". Projekta heeft de afgelopen maanden in opdracht van het Ministerie van Justitie en Politie trainingen verzorgd aan directies en afdelingshoofden van de Overheid, waarbij bewustwording over corruptie, en het herkennen van corruptierisico’s centraal stond.

Cultuur
"Corruptie is een maatschappelijk probleem", benadrukt Ganga het gaat daarbij niet alleen om de Overheid. “Het wordt bijna als normaal gezien dat je tyuku’s betaalt. Bij het tegengaan van corruptie is het belangrijk dat mensen die gevallen van corruptie melden beschermd worden. Daarom is bescherming van klokkenluiders noodzakelijk. Maar ook een Wet Openbaarheid van Bestuur, zodat er ook van buiten uit controle kan zijn op het bestuur. En, vult Rayah Bhattacharji van Projekta aan, een ombudsman zodat burgers hun klachten kunnen deponeren en laten onderzoeken.

Plan
Ganga gelooft er echt in dat elke regering die zegt corruptie aan te willen pakken dit ook echt meent. Maar de realiteit leert dat "men vaak niet beseft hoe ingrijpend men dan ook het eigen handelen zal moeten aanpakken, en hoe diepgaand men veranderingen zal moeten doorvoeren. Corruptie tegengaan is niet alleen een kwestie van de schoonmaakster en de loketbediende aanpakken.” Een nationaal corruptiepreventiebeleid is nodig om dit maatschappelijk probleem effectief aan te pakken, niet alleen een wet vult de deskundige verder aan.

Enquêterecht
Emile Wijntuin van de Progressieve Surinaamse Partij, PSV, gelooft dat met het aannemen van een enquêterecht veel duidelijkheid in algemeen beleid kan komen. De laatste keer dat deze wet besproken werd in De Nationale Assemblee is in 2005. Volgens de voormalige assemblee voorzitter moest slechts een administratieve handeling gepleegd worden. Dit is blijven liggen. Dit recht zou elke parlementariër instaat stellen onderzoek te kunnen doen waarbij een ieder verplicht kan worden om verantwoording af te leggen bij bijvoorbeeld begrotingen. “Voor het maken van de anti-corruptiewet zou het enquêterecht een goede basis betekenen”, bekrachtigt Wijntuin.-.

vrijdag 14 september 2012

Internationale Dag van de Democratie 2012: de burger centraal


Democratie werd in 2007 geproclameerd door de Verenigde Naties. Regeringen werden daarbij opgeroepen om nationale programma’s te ontwikkelen en uit te voeren voor het versterken van democratie in hun landen.

Democratieën worden niet in een dag geboren, noch gemaakt in een jaar, en verkiezingen alleen maken geen democratie, zegt VN secretaris generaal Ban Ki Moon.  Ze vereisen voortdurend en nauwgezet werken.
In zijn boodschap zegt hij verder “Mensen willen geen autoritaire Staat met een menselijk gezicht. Ze willen rechten en kansen binnen een democratisch systeem van rechtsstaat, een actief maatschappelijk middenveld en een ondernemende particuliere sector, ondersteund door efficiënte en verantwoordelijke overheidsinstellingen.” Voor een democratische toekomst  is bescherming van de rechten van minderheden en kwetsbaren belangrijk, maar ook de gelijkheid van vrouwen. Want, zegt hij, vrouwen hebben recht op waarachtig zeggenschap in bestuur en besluitvorming.

Burgerschap: thema 5e Democratiemaand Projekta
Het thema van de Internationale Democratiedag dit jaar is Democratie Educatie. Alle burgers van alle landen moeten hun rechten en hun verantwoordelijkheden begrijpen, wil er sprake zijn van duurzame democratische cultuur, zegt de VN voorman, die pleit voor invoering van democratie- educatieprogramma’s.
Dit thema sluit aan bij de vijfde editie van de Democratiemaand die Projekta in november organiseert, waarbij Burgerschap (Citizenship) centraal zal staan. Want  één factor die vaak over het hoofd wordt gezien als we praten over democratie is de rol van de burger zelf. De kwaliteit van onze democratie is ook afhankelijk van onszelf: de burgers. Democratie is onmogelijk als er geen betrokken, actieve burgers aan de basis daarvan staan.

Bij het begrip burgerschap (citizenship), denken we vaak alleen aan de legale status van personen in een land- maar democratisch burgerschap gaat over veel meer. Burgerschap gaat over hoe mensen samenkomen en samen handelen om de democratische cultuur te versterken en te behouden, en bijdragen aan een betere, rechtvaardigere samenleving. Het vereist dat burgers geïnformeerd worden, en zich laten informeren over de kwesties die ons zullen raken; en dat we samen betrokken zijn bij het zoeken naar oplossingen voor die kwesties.

Het grondidee van democratie is dat de gewone mensen een stem kunnen hebben in besluitvorming. Hoe die stem vorm wordt gegeven verschilt per land, en per type democratie. Maar geen enkele democratie kan zonder burgers die bewust, geïnformeerd en actief zijn. Actief burgerschap kan in vele vormen, van vrijwilligerswerk, deel zijn van een buurtvereniging , het actief deelnemen aan hoorzittingen van het decentralisatieprogramma (en volgen of de door de burgers gepresenteerde voorstellen inderdaad worden uitgevoerd) tot georganiseerd gezamenlijk stappen ondernemen om onze rechten, of die van andere mensen te beschermen. Want wij zijn ook zelf verantwoordelijk voor de garantie van onze rechten en vrijheden.


Essentiële elementen
In 2002 publiceerde de Mensenrechtencommissie van de VN een aantal essentiële elementen voor democratie, zoals respect voor de rechten en fundamentele vrijheden van mensen, vrijheid van vereniging, van meningsuiting en opinievorming; de uitoefening van macht in overeenstemming met de beginselen van de rechtsstaat; periodieke vrije, geheime en eerlijke verkiezingen met algemeen kiesrecht ; een pluralistisch stelsel van politieke partijen en organisaties, scheiding der machten en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, transparantie in en verantwoording van het openbaar bestuur en vrije en onafhankelijke media. Projekta nodigt u uit om op de Dag van de Democratie stil te staan bij de staat van deze democratische elementen in Suriname, en bij uw eigen bijdrage aan de beleving van democratie in ons land.