woensdag 31 januari 2018

PROJEKTA en EU ondertekenen project sport- en cultuurorganisaties tegen huiselijk en seksueel geweld

Projekta-directeur Sharda Ganga en EU Ambassadeur
Jernej Videtic ondertekenen het contract
De ambassadeur van de EU voor Guyana, Suriname en de Nederlandse overzeese gebieden en territoria, Jernej Videtič en de directeur van Projekta, Sharda Ganga ondertekenden maandag 29 januari 2018 het contract voor het project “Hear us Now: Bringing the Voices of Local Communities into the National Dialogue against Domestic and Sexual Violence”.

Het project wordt gefinancierd via het European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), het thematische instrument ter ondersteuning van civil society projecten over de hele wereld die gericht zijn op de bevordering van mensenrechten en democratie.

Dit is de tweede keer dat Stichting Projekta een grant ​​ontvangt via het EIDHR. Met behulp van de eerste grant ​​heeft Projekta de oprichting van het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, en o.a. het eerste BINI-Beleidsmonitoringrapport gerealiseerd.

Het huidige project streeft ernaar om de betrokkenheid van lokale gemeenschapsorganisaties in tegengaan van seksueel en huiselijk geweld te vergroten. Het project richt zich op gemeenschaps-, sport- en cultuurorganisaties in de districten Paramaribo, Wanica en Para. Coaches, activiteitenleiders en besturen van deze gemeenschapsorganisaties zullen worden versterkt om bewustwording en preventie van seksueel en huiselijk geweld op te nemen in hun reguliere activiteiten. Organisaties die meedoen aan het programma kunnen ook in aanmerking komen voor fondsen om activiteiten uit te voeren voor bewustwording en tegengaan van seksueel en huiselijk geweld.

Projekta-directeur Sharda Ganga en EU Ambassadeur
Jernej Videtic
Daarnaast biedt het project leden van maatschappelijke organisaties de mogelijkheid deel te nemen aan een proces van capaciteitsopbouw, met training en begeleiding, om de zichtbaarheid en stem van de meest kwetsbare maatschappelijke groepen op nationaal niveau te vergroten over huiselijk en seksueel geweld en andere aanverwante beleids- en mensenrechtenkwesties. Het project is begroot op Euro 100.000,- waarvan Projekta zelf een deel inbrengt.

De EU-ambassadeur benadrukte dat mensenrechten de rode draad is die loopt door het buitenlands beleid van de Europese Unie en haar lidstaten, en dat er speciale aandacht wordt besteed om minderheden, sociale groepen en civil society te versterken om hun stem te laten horen. De EU blijft betrokken in dialoog met Suriname en met verscheidene NGO's in het land om samen te werken aan mensenrechtenkwesties, zoals het bevorderen van vrouwenrechten en kinderrechten, het tegengaan van mensenhandel en van discriminatie op basis van seksuele oriëntatie; en het verdedigen van burger-, politieke, economische, sociale en culturele rechten.

woensdag 10 januari 2018

Financiering van Beleid voor Sport en Cultuur

Deel 4 uit een serie van 4 (Themadag: Samen Sterk, tevens afsluiting ABCS-programma)

‘Geld en plannen, de begrotingen van Sport/Cultuur’ was de titel van de derde presentatie over de onderzoeksresultaten. De documenten die voor dit onderzoek vergeleken zijn, zijn de begrotingen (en de daarin genoemde realisaties van voorgaande jaren) en Jaarplannen van 2012 t/m 2018 van het ministerie van Sport en Jeugdzaken en het directoraat Cultuur (Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur). Het doel was om na te gaan welke beleidsplannen en -programma’s er zijn ontwikkeld en uitgevoerd en hoeveel geld hieraan is besteed.

Inleider Sharda Ganga, die de bevindingen uit deze vergelijkingen presenteerde, liet het publiek de trends zien en ging in op een aantal opvallende zaken. Zo verdwijnen sommige beleidsmaatregelen en programma’s, welke jarenlang voorkwamen op de begrotingen, plotseling zonder (duidelijke) verklaring van de begroting. Voorbeelden hiervan zijn de subsidies aan de Surinaamse Antidoping Authority (SADA) en de Regional Sport Acadamy (RSA).
Voor wat het directoraat Cultuur betreft is de formulering van beleidsmaatregelen vrijwel identiek voor de verschillende jaren. Een voorbeeld hiervan is ‘Opzetten landelijke kunst & nijverheidprojecten; permanente exporuimte craft- en textielproducties’ die vanaf 2012 tot 2017 telkens voor min of meer het hetzelfde bedrag is opgenomen op de begroting. De beleidsmaatregelen worden vaak of algemeen omschreven, waardoor het niet meetbaar is welk deel in welk jaar is gerealiseerd. Ook is er geen verklaring voor waarom maatregelen niet zijn uitgevoerd.

Handvaten voor beleid
Naar aanleiding van de resultaten van de vergelijkingen, heeft Projekta een aantal handvaten voor beleid gepresenteerd. Het advies is toekomstig beleid te verbinden aan de Sustainable Development Goals en nationale ontwikkelingsdoelen, zoals gendergelijkheid, armoedebestrijding en inkomstenverwerving, gezondheid, beter onderwijs, een schoon milieu, duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en jeugdontwikkeling. Hierdoor worden sociale problemen integraal aangepakt en voorkom je losse op zichzelf staande acties die verder aan niets bijdragen. 
Het betrekken van alle relevante stakeholders om draagvlak te creëren en de haalbaarheid van lange termijn doelen te vergroten,  het investeren in de capaciteit van sport- en cultuurorganisaties, het investeren in de capaciteit  van de overheid, de absolute transparantie in subsidies en fondsen en regelmatige rapportage aan subsidieontvangers en -gevers zijn enkele van de handvaten die door de inleider zijn aangehaald. 

Paneldiscussie Sponsoringsbeleid
Bepaalde bedrijven worden regelmatig door organisaties en personen benaderd voor een financiële of materiële bijdrage. Ook bij de overheid wordt aangeklopt voor geld en materiaal.  Het panel ‘Ondersteuning aan Sport en Cultuur’ bestond uit Desney Romeo (Suriname Sportontwikkelingsfonds), Sandra Ammersingh (Nederlandse Ambassade in Paramaribo), Elviera Sandie (Directeur Cultuur) en Steven Tjitrotaroeno (Telesur). Vanuit hun werk zijn zij gevraagd om licht te schijnen op het lange termijn effect van al die kleine en grote bijdragen en tevens in te gaan op de manier waarop zij trachten ervoor te zorgen dat de investeringen duurzame resultaten opleveren voor de doelgroepen.

De panelleden gingen tijdens deze sessie in op de criteria voor toewijzing van financiële middelen ter ondersteuning van sport en cultuuractiviteiten.

Donaties, investering of marketing: de rol van het Surinaamse bedrijfsleven 
Desney Romeo gaf aan dat het Suriname Sportontwikkelingsfonds van Staatsolie niet werkt met individuen. Sportbonden en verenigingen mogen een aanvraag doen om in aanmerking te komen. Heel veel sporters krijgen individueel op verschillende plekken al sponsoring. Om ervoor zorg te dragen dat de sponsoring centraal verloopt en ook voor de juiste doeleinden wordt gebruikt, moet de aanvraag via de nationale bond verlopen.

De organisaties moeten de statuten van de organisatie kunnen overleggen, er wordt gekeken naar de duurzaamheid van de organisatie, welke doelen ze nastreven, voor welke doelgroepen en in welke buurt ze werken en wat de samenstelling is van het bestuur. Verder wordt er ook gegeken naar de eigen inbreng van de organisatie. Als een organisatie een sporter wil afvaardigen naar het buitenland moet het duidelijk zijn welk deel van de kosten hij of zij zelf gaat bekostigen, zoals bijvoorbeeld de visumkosten.

Bij Telesur is dat anders geregeld. Telesur is onlangs overgestapt van het geven van donaties naar het sponsoren van activiteiten waarmee zij promotiemateriaal kunnen creëren. Bij het geven van sponsoring wordt er gekeken of het gaat om een Surinaams product en of het bedrijf er zelf voordelen aan heeft. Volgens Steven Tjitrotaroeno leven we in een tijd waarbij beeldmateriaal steeds belangrijker wordt, daarom sponsoren zij de SVB. “Het gaat om een Surinaams product dat wij moeten waarderen en tegelijkertijd kan Telesur de beelden gebruiken voor marketing. Er zijn geen andere criteria waaraan voldaan moet worden, er wordt nu vooral gelet op de meerwaarde voor het bedrijf.” Vanaf 2018 zullen de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen op de website geplaatst worden.

Bilaterale samenwerking
De Nederlandse Ambassade in Paramaribo maakt geen eigen beleid. Het beleid, tenminste de grote lijnen daarvan, wordt in Den Haag gemaakt. Er is nu een cultuurbeleid ter bevordering van internationale samenwerking, waarbij voornamelijk de Nederlandse cultuur gepromoot moet worden en kennisuitwisseling plaats moet vinden. Ammersingh noemde het voorbeeld van het brengen van een danstheaterstuk uit Nederland naar Suriname waarbij misschien de helft van het team uit Nederlanders bestaat en de helft uit Surinamers.
Ook gaf zij aan dat de financiële middelen voor cultuuractiviteiten beperkter zijn dan die voor sportactiviteiten. De Nederlandse Ambassade ondersteunt voornamelijk projecten waarbij er capaciteitsversterking plaatsvindt. Echter heeft de Nederlandse ambassade geen ruimte om langdurige projecten te ondersteunen. Voor het financieren van projecten gaat de Ambassade zelf opzoek naar partners en ondersteunt zij voornamelijk bestaande ideeën en initiatieven.

Overheid: beperkt budget voor cultuur 
Het directoraat Cultuur heeft binnen haar budget weinig bewegingsruimte, gaf Cultuurdirecteur Elviera Sandie aan. Een groot deel van het budget wordt ingezet voor het betalen van het personeel en het subsidiëren van grote culturele organisaties als stichting Cultureel Centrum Suriname (CCS), het Nola Hatterman Instituut en de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO). Ondanks het beperkte budget is zij wel in de gelegenheid om de organisaties die aanvragen doen te faciliteren via hun netwerk. Er is bijvoorbeeld een hechte band met Telesur. Dankzij deze samenwerking heeft de organisatie via het directoraat de Suriname Music Awards 2017 kunnen bewerkstelligen.

Vanuit de zaal werd er een beroep gedaan op het directoraat om aan tafel te gaan zitten met de verschillende organisaties om over het beleid te praten en de verdere ontwikkeling van cultuur in Suriname. Sandie gaf te kennen hier zeker open voor te staan en uit te kijken naar gesprekken over het gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden. Een andere noodkreet vanuit de zaal was dat de Surinaamse organisaties meer steun moeten krijgen van Surinaamse donoren, want het meeste wat er gebeurt op het gebied van cultuur wordt door het buitenland gefinancierd.

Actieve burgers
Sport en cultuur worden wereldwijd erkend als een middel om personen te ontwikkelen tot niet alleen actieve en betrokken burgers, maar ook tot sterke individuen die instaat zijn om met verlies om te gaan, de juiste keuzes te maken voor zichzelf en voor hun omgeving. Dit is ook te herleiden uit de Sustainable Development Goals waaraan we ons land hebben gecommitteerd. Met de Themadag en de reeks aan blogberichten hopen wij dat er meer aandacht komt voor de rol die  sport- en cultuurorganisaties (kunnen) spelen in de gemeenschap, hun ontwikkeling op het gebied van goed bestuur en hun capaciteit om meer impact te hebben in de Surinaamse samenleving.

Voor meer informatie over de themadag klik hier.