woensdag 13 mei 2015

Burgerinitiatief toegejuicht door de SPA

Onderstaand bericht over het Burgerinitiatief is vandaag verschenen op Starnieuws.

SPA-verklaring over bijdrage civil society

De Surinaamse partij van de Arbeid (SPA) verwelkomt de actieve participatie en bijdrage van de civil society en de private sector in het gezamenlijke optreden en werken met de komende regering aan duurzame maatschappelijke groei en ontwikkeling.

In het verkiezingsprogramma van V7 is partnerschap met burgers en burgerparticipatie als een belangrijke pijler voor maatschappelijke vernieuwing, groei en ontwikkeling opgenomen. De SPA die deel uitmaakt van de V7 combinatie, onderstreept het grote belang dat burgers meer beslissingsmacht moeten verwerven, bij beleid betrokken moeten zijn en daarvoor ook verantwoordelijkheid moeten dragen. 

De SPA juicht daarom het initiatief van de Stichting Projekta, maatschappelijke organisaties en individuen voor meer inspraak en zeggenschap in de besluiten die hun leven bepalen.


Evenzo, worden de principes van een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling voor de basis van ontwikkeling en het scheppen van een nieuwe maatschappelijke orde onderschreven. Alleen met kritische burgers die hun invloed doen gelden op besluitvorming en die de principes van mensenrechten, democratie, rechtstaat en behoorlijk en eerlijk bestuur uitdragen kan de vernieuwing en verbetering van onze samenleving plaatsvinden. De ondersteuning en bijdrage vanuit de civil society is dan ook van eminent belang. Het document ‘ Voor onze toekomst’ dat is uitgegeven door de Stichting Projekta ziet de SPA dan ook als een goede ondersteuning en aanvulling naar het beleid van de nieuwe regering. 

Op weg naar de verkiezing hebben leiders van de V7 combinatie verschillende hearings gehad met maatschappelijke organisaties over de nieuwe koers en vormgeving van beleid in de komende jaren. Immers, V7 wil een betere samenleving en een goede toekomst voor alle burgers. De SPA zal zich binnen de V7 Combinatie sterk maken om daadwerkelijk de thema’s die door de civil society, de private sector en de vakbeweging zijn aangekaart, hoog op de politieke agenda te plaatsen en binnen de overheidsplanning tot prioriteit te maken. De SPA heeft er alle vertrouwen in dat de komende 5 jaren burgers, via de verschillende maatschappelijke organisaties die hen vertegenwoordigen, meer betrokken zullen zijn in besluitvormingsprocessen.

De SPA ziet de vakbeweging als een belangrijke speler binnen de civil society, omdat zij de mening deelt dat de vakbeweging naast haar primaire en secundaire taken die o.m. gericht zijn op loonsverbetering, arbeidsbescherming, het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, de naleving van arbeidsnormen- en rechten, mede vanwege deze bijzondere positie, in grote mate ook bijdraagt aan maatschappelijke vernieuwingen en ondersteunend en aanvullend moet zijn naar de civil society. De SPA zal zich beijveren dat met een V7 regering een maatschappij bereikt wordt, waarin de overheid die condities en faciliteiten schept voor alle burgers om naar tevredenheid te kunnen functioneren. Samen met de civil society, de private sector en de vakbeweging, zal samen met de V7 regering middels een goede overheidsplanning en beleid, invulling worden gegeven aan de realisatie van ontwikkelingsdoelen die ons volk en de natie op een hoger niveau van bestaansontwikkeling zullen verheffen. Burgerschap participatie en goed Bestuur zijn in deze onontbeerlijk. De SPA juicht daarom het Burger initiatief voor participatie en goed Bestuur toe. 

De voorzitter
Drs. G. Castelen


Bron: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/29133

Geen opmerkingen:

Een reactie posten