maandag 18 april 2016

Waarachtige sociale dialoog en inter-sectoraal handelen moeten verankerd worden op alle niveaus van overheidsbeleid

Afgelopen vrijdag 15 april is het Arbeids Adviescollege (AAC) geïnstalleerd. Steven Mac Andrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), hield een openingspeech. De VSB is een van de meer dan 15 organisaties die deel uitmaken van het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur. In de aanloop naar de verkiezingen in 2015 heeft de VSB zich bezig gehouden met het thema ‘Decent Work’.
Een van de beleidsprioriteiten binnen het thema Decent Work is ‘Versterken van tripartisme en sociale dialoog’. De installatie van de AAC is hier een goed voorbeeld van.

Lees hier het gehele thematische paper en de beleidsprioriteiten op het gebied van ‘Decent Work’. 
Lees hier het bericht van de Ware Tijd over de installatie van de AAC. 
Hieronder vindt u de speech van VSB-directeur Steven Mac Andrew. 


Waarachtige sociale dialoog en inter-sectoraal handelen moeten verankerd worden op alle niveaus van overheidsbeleid

Z.E. Soewarto Moestadja, Minister van Arbeid
Hr. Jimmy Belfor, Directeur, Ministerie van Arbeid
Hr. Glenn Piroe, Voorzitter van de Decent Work Monitoring Commissie
Collegae van de Vakbeweging en het bedrijfsleven
Vertegenwoordigers van de Media
En in het bijzonder alle leden, die zitting zullen nemen in het Arbeidsadvies College (AAC)

We zijn vandaag bijelkaar voor de installatie van het AAC, hetgeen een tripartiet orgaan is, dat de Minister van Arbeid moet adviseren over diverse beleidsaangelegenheden op het gebied van arbeid, inclusief arbeidswetten, die ontwikkeld of aangepast moeten worden.

Het College wordt door werkgevers derhalve beschouwd als een zeer belangrijk tripartiet orgaan, omdat de sociale partners, dus overheid, vakbeweging en werkgevers, gezamenlijk trachten, die voorwaarden te scheppen, althans adviezen geven, die, indien ze worden opgevolgd, moeten leiden tot condities voor wat betreft het arbeidsproces en arbeidsrelaties, welke beantwoorden aan de vier strategische doelen, die vervat zijn in het concept van Decent Work, namelijk :
1.      Naleving van arbeidsstandaarden;
2.      Verbetering van sociale protectie;
3.      Bevordering van sociale dialoog; en
4.      Creatie van productieve werkgelegenheid

Kortom, het College, tracht middels waarachtige sociale dialoog adviezen te formuleren en te geven, welke moeten bijdragen om arbeidsaangelegenheden in Suriname in goede banen te leiden.

De installatie vandaag is derhalve een goede stap, maar ik besef ook terdege, dat het College in de komende jaren zal moeten functioneren in een crisisperiode, waarvan dagelijks de negatieve effecten opgemerkt worden. Het College zal moeten functioneren in een periode, waarin Suriname haar ‘home grown’ aanpassingsprogramma zal moeten uitvoeren.

Elke crisis heeft ook een negatieve impact op Decent Work en hetzelfde kan in principe ook veelal gezegd worden van aanpassingsprogramma’s, dus het College zal zich zondermeer moeten buigen over het vraagstuk hoe Decent Work in Suriname zo veel als mogelijk gegarandeerd kan blijven, zodat er geen al te ernstige terugval plaatsvindt in de komende periode.

Uiteraard besef ik, dat een advies over hoe Decent Work te garanderen geen gemakkelijke taak zal zijn, omdat er nog andere factoren komen bijkijken, terwijl het terrein van het College wettelijk is afgebakend en zich moet richten op arbeidsaangelegenheden.

Maar, een samenwerking met andere tripartiete adviesorganen en Commissies, ingesteld door de overheid, zoals de Sociaal Economische Raad (SER) en de Decent Work Implementation Monitoring Commissie, moet mogelijk zijn, zodat het vraagstuk van Decent Work op integrale en holistische wijze aangepakt kan worden.

Als werkgevers vinden wij, dat zeker in deze crisisperiode, maar ook, omdat wij de Sustainable Development Goals (SDGs) moeten realiseren in Suriname, waarachtige sociale dialoog en inter-sectoraal handelen verankerd moet worden op alle niveaus van overheidsbeleid.

Dat het kan is duidelijk gebleken uit de ervaring van andere landen, waaronder een CARICOM lidland, namelijk Barbados. Dat het ook kan in Suriname is afgelopen dinsdag (12 april) gebleken tijdens de Eerste Nationale HiAP Workshop, welke in Suriname is gehouden. Het is dus duidelijk, dat slechts de wil om andere partijen te betrekken aanwezig moet zijn om een dergelijk proces van sociale dialoog en inter-sectoraal handelen te verankeren in Suriname.

Wij zijn bereid om op diverse manieren onze bijdrage te leveren, inclusief middels voordrachten van zeer bekwame en ervaren kandidaten. Als werkgevers zijn wij er dan ook van overtuigd, dat onze leden in het College een zeer positieve en constructieve bijdrage zullen leveren in de komende periode.

Ik wil direct vermelden, dat wij nauw contact zullen blijven houden met onze leden, omdat wij ons gecommitteerd hebben aan de verwezenlijking van Decent Work in Suriname alsook een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de SDGs in ons land, in het bijzonder Goal 8 : Good Jobs & Economic Growth, maar uiteraard ook de andere doelen.

Ook willen wij meehelpen om de crisis op te lossen en een bijdrage leveren om te geraken tot een Surinaams aanpassingsprogramma, dat terdege rekening houdt met Decent Work en wel op basis van openheid, objectiviteit, integriteit, vertrouwen, rechtszekerheid, uiteraard naast sociale dialoog en tripartisme. Wij willen het doen, omdat wij ervan overtuigd zijn, dat Decent Work kan bijdragen aan het behoud van menselijke waardigheid en garandering van een menswaardig bestaan.

Tenslotte wil ik alle leden van het College een zeer productief zittingstermijn toewensen en ik hoop, dat u wederom zult aantonen, dat verankering van waarachtige sociale dialoog noodzakelijk is voor de toekomst van Suriname.

Heel veel succes en wijsheid toegewenst !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten