vrijdag 30 maart 2012

Verslag 3e openbare discussie: Visie formuleren voor nieuw genderbeleid

Met een duidelijke visie, gerichte strategie, en sterke partnerschappen, kan het Nationaal Bureau Genderbeleid haar gezag vergroten. Dit werd door het publiek benadrukt tijdens de openbare discussie “Genderbeleid nieuwe stijl”, die op 26 maart werd georganiseerd door Projekta als onderdeel van de Maart van de Vrouw 2012. Met het goed opgenomen publiek bestaande uit ontwikkelingswerkers, ambtenaren en studenten, werd uitvoerig gediscussieerd over de positie en werkwijze van het Nationaal Bureau Genderbeleid (NBG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.


Uitgangspunt voor de inleiding en discussie was een zorgpunt van de comité voor de monitoring van de CEDAW. Deze stelde uitte haar bezorgdheid: “dat het Bureau niet voldoende geïnformeerd is over wettelijke en andere maatregelen voor het bevorderen van gendergelijkheid, en dat het Bureau niet over voldoende gezag, bevoegdheden en financiële en personele middelen beschikt voor een effectieve coördinatie van het werk van de overheid in het bevorderen van gendergelijkheid en de volledige implementatie van het Verdrag.”


In haar inleiding gaf het NBG aan het opvolgen van deze en andere CEDAW-aanbevelingen systematisch ter harte te nemen. Daarnaast wordt er in belangrijke mate gewerkt met de prioriteitsgebieden en aanbevelingen die in het door Projekta in 2011 geïnitieerde Genderdialoog zijn genoemd.


Visie en beleid ontwikkelen
Uit de discussie bleek de noodzaak voor het NBG om een eigen visie op haar werk te ontwikkelen en gezag te verdienen. Het Bureau heeft reeds de noodzaak geïdentificeerd om zich vooral te richten op onderzoek en dataverzameling. Dit maakt het mogelijk om goed beleid te ontwikkelen. Het Bureau bevestigde haar committering om ook het maatschappelijk middenveld te betrekken in het maken en uitvoeren van beleid. Aanwezigen gaven als advies mee aan het Bureau om het apparaat niet te belasten met uitvoering van activiteiten, maar om inderdaad de coördinerende rol te blijven behouden.  

Dialoog & uitbreiding
Een centraal thema in de discussie was dialoog. Het NBG wil daaraan werken door in mei 2012 het dialoogproces dat Projekta vorig jaar opstartte, weer op te pakken. Ter plekke is afgesproken dat de twee organisaties in de komende periode over de aanpak hiervan zullen overleggen.
Naast haar werk op nationaal niveau en werk gefocust in de stad, wil het Bureau steeds meer aandacht geven aan de districten. In Nickerie is enkele jaren terug al een dependance van het Bureau geopend. Op basis van signalen uit het veld, is er recent een workshop gehouden met belanghebbenden in het district om goed inzicht te krijgen in de omvang van huiselijk geweld.

Beperkingen
Een belangrijke beperking voor het maken en uitvoeren van beleid  is het ontbreken van data. Het Bureau wil een op maat gesneden nationaal beleid , gebaseerd op betrouwbare data. Ook voor het rapporteren over verdragen zoals CEDAW, is goede data nodig. In tegenstelling tot in het verleden, verzamelen de medewerkers van het Bureau nu de data zelf, zij zal ook zelf aan de CEDAW rapportage werken.
Sinds het uitkomen van de CEDAW aanbevelingen, heeft het Bureau wel meer budgetruimte gehad, maar zij blijft nog steeds gebonden aan het ingewikkeld financieringssysteem van de overheid. Dit werkt belemmerend op de flexibiliteit van de organisatie om te kunnen inspelen op actuele zaken.


Uit de discussie bleek dat, volgens het publiek, er vooral behoefte is aan het vergroten van het mandaat van  het NBG. Het Bureau heeft de potentie om met de juiste strategie, een gezaghebbend instituut te worden. Het formuleren van een lange termijn visie is daar een eerste stap naartoe. De aanwezigen gaven aan het NBG mee dat zij altijd medestanders zullen zijn in het streven naar maatschappelijke gelijkheid van vrouwen en mannen: ” Schroom niet ons te bellen, om hulp te vragen of anderszins te betrekken. Maar hou de communicatie altijd open” werd aan het NBG meegegeven.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten